Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014

Τὴν 11ην / 24ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συν-εδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως

Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης, Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπεφάσισε σχετικῶς:

 

1. Ἀπεφασίσθη ἡ βεβαίωσις διὰ σχετικοῦ ἐπισήμου ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Λούνης ὑπάγεται πλέον εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ γίνῃ ἡ σχετικὴ ρύθμισις εἰς τὸν Ὀργανισμὸν Λειτουργίας τῆς Ἐπισκοπῆς ταύτης, ὡς νομικοῦ προσώπου, ἔναντι τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους.

2. Ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω μελέτη καὶ δρᾶσις, ἐν σχέσει μὲ τὸν ὑπὸ ψήφισιν Νόμον περὶ Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναρτηθῆ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων πρὸς δημοσίαν διαβούλευσιν.

3. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ἑνότητος καὶ Ὁμολογίας, τὸ ὁποῖο ἐτελέσθη ἐπιτυχῶς τὴν 10ην /23ην Μαρτίου 2014, Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, εἰς Παιανίαν Ἀττικῆς, τῇ συμμετοχῇ Ἑλλήνων, Ρώσων καὶ Ρουμάνων τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὴν ἐπίσης ἐπιτυχῆ Διορθόδοξον Σύσκεψιν τῆς 8ης /21ης Μαρτίου.

4. Ἐλήφθησαν Ἀποφάσεις ἐπὶ διαφόρων ὀργανωτικῶν ζητημάτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας