Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 1ης / 14ης Μαρτίου 2024

Τὴν Τρίτην, 03/16 Μαρτίου 2024, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕξ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν Συνοδικῶν ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τὴς Ὀρθοδοξίας καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
2. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ διαφόρων νομικῶν ζητημάτων καὶ ἐγένετο συζήτησις ἐπ᾽ αὐτῶν.
3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας