Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8/21 Φεβρουαρίου 2017

Τὴν Τρίτην, 8 / 21 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐφιγμένου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων.


2) Ἐνημερώθη περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τῶν Ἀρχιερέων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τοῦ Ρουμάνου Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, εἰς τὴν Κένυαν.


3) Συνεζητήθησαν αἰτήσεις προσχωρήσεως κληρικῶν καὶ ὀρθοδόξων Κοινοτήτων ἐξ Ἀφρικανικῆς χώρας καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω ἐξέτασις τῶν περιπτώσεων.


4) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου περὶ τῆς ἀνασυνθέσεως τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου καὶ τοῦ τρόπου γενικωτέρας δραστηριοποιήσεως εἰς τὸν τομέα τῆς Νεότητος.


5) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ.


6) Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα μετὰ τὴν εἰς Σαρδηνίαν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐκ νέου συζήτησις τοῦ θέματος παρόντος καὶ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ.


7) Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς λεγομένης Θεματικῆς Ἑβδομάδος εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἀνακοινώσεως καὶ ἡ σύνταξις Ὑπομνήματος πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας καὶ ἀντιδράσεως.


8) Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.


9) Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ  νομικῶν θεμάτων ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.


10) Συνεζητήθη ἐκ νέου ἡ πρότασις τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ Διοικητικῆς Ἀναδιοργανώσεως (ἀναφορικῶς μὲ τὴν Κεντρικὴν Ἑλλάδα), ἡ ὁποία δὲν ἐγένετο ἀποδεκτή.


11) Ἠσχολήθη μετὰ τῆς δυσαρέστου καταστάσεως τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καὶ τὰς ἐπιπτώσεις αὐτῆς ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.


12) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας