Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7/20 Μαρτίου 2017

Τὴν Δευτέραν, 7 / 20 τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 


1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.

2. Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν σχέδιον ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας περὶ τοῦ θέματος τῶν λεγομένων ἐμφύλων ταυτοτήτων.

3. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα ποιμαντικῆς φύσεως.

4. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μετὰ τῆς καταστάσεως τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

5. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ ζητημάτων σχετικῶν μὲ τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

6. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας