Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26-04/09-05-2017

Τὴν Τρίτην, 26ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου / 9ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

1) Ἀπερρίφθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας.

2) Ἐνεκρίθη ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπανέκδοσις τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου ἀπὸ πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, εἰς ἕν τεῦχος.

3) Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν δοκίμιον ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.

4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ & Φυλῆς εἰς Γεωργίαν.

5) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, Γαλλίαν, Νότιον Ὀσσετίαν καὶ Κένυαν.

6) Ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ἱερομονάχου π. Νέστορος Κούμις ἐκ Ρωσίας, προκειμένου νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς Ν. Ὀσσετίαν.

7) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰ νομικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

8) Ἐγένετο ἡ θετικὴ ἀποτίμησις τῶν Συνοδικῶν ἑορτασμῶν Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

9) Συνεζητήθησαν αἱ δυσάρεστοι ἐξελίξεις εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς καὶ ἐλήφθησαν αἱ δέουσαι ἀποφάσεις.

10) Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ εἰσήγησις τῶν Σέρβων ἐκ τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν περὶ τῆς τιμῆς τῶν Σέρβων Νεομαρτύρων κατὰ τὰς ἡμερομηνίας 31ην Αὐγούστου καὶ τὴν τρίτην Κυριακὴν μετὰ τὸ Πάσχα.

11) Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

12) Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα καὶ ἀπεφασίσθη ἡ κατάργησις τῆς Ἐπισκοπῆς ταύτης καὶ ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς νήσου Σαρδηνίας εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Λούνης καὶ Ἐξαρχίαν Ἰταλίας.

13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας