Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 10ης / 23ης Ἰανουαρίου 2024

Τὴν Τρίτην, 10/23 Ἰανουαρίου 2024, συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀλλαχοῦ.

2. Παρεσχέθη Συνοδικὴ ἔγκρισις τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου, τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς Πάρνηθος, τοῦ καὶ Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθ/ρος Παρασκευῆς.

3. Συνεζητήθη ἡ δημιουργηθεῖσα κατάστασις ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ψηφίσεως νόμου διὰ τὴν θέσπισιν «γάμου» καὶ «τεκνοθεσίας»μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Ἀνακοινώσεως.

4. Ἠσχολήθη μετὰ λειτουργικῶν καὶ ὀργανωτικῶν τινῶν ζητημάτων.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας