Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 21-10/3-11-2017


Τὴν Παρασκευήν, 21-10/03-11-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Ὀδησσόν, διὰ συζητήσεις μετὰ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

2) Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐνημερώθη διὰ τὴν ἐπίσκεψιν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Σερβίαν, πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὴν Συνεδρίαν τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου, περὶ ἀποδοχῆς τῆς τιμῆς τῶν Σέρβων Νεομαρτύρων.

3) Συνεζητήθη ἡ ἐπικοινωνία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, διὰ ζητήματα τινὰ ἀφορῶντα εἰς τὸν Ἱερὸν ἡμῶν Ἀγῶνα.

4) Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τοῦ ἀντορθοδόξου, ὡς ἔχει πλέον ἐξελιχθῆ, μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ Σχολεῖα καὶ ἐνεκρίθη ὁ συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν ἡμῶν μετὰ τῶν λοιπῶν φορέων, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν εἰς αὐτό.

5) Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα ἀφορῶντα εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

6) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς ἐν Νοτίῳ Ὀσσετίᾳ καταστάσεως καὶ τῶν ἐκεῖ προβλημάτων, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας.

7) Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Σέρβου ἐν Αὐστραλίᾳ ἱερέως καὶ ἐξουσιοδοτήθη ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης διὰ τὴν περαιτέρω ἔρευναν τοῦ θέματος, κατὰ τὴν μετάβασιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.

8) Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναβολὴ τοῦ καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου, προκειμένου νὰ γίνῃ τὸ 2019, κατὰ τὴν συμπλήρωσιν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιον Μητροπολίτην Φιλάρετον καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κατὰ τὸ ἔτος 1969.

9) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον καὶ ἐξεδίκασε (ἔπειτα ἀπὸ τριπλῆν κανονικὴν κλήτευσιν) τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Ἀρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Ρωμάνωφ, κατηγορουμένου ἐπὶ κανονικοῖς παραπτώμασι καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τὰς τάξεις τῶν Μοναχῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας