Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περί τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων

Ἀριθμός Πρωτ. 3300     
 
ΑΘΗΝΑΙ    28-12-2023/ 10-01-2024 
 
Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
 
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 
 
 ἐτήσιος ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς ἔχει καθοριστικήν καὶ ἰδιαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Ἂς ἀναλογισθῶμεν μόνον ὅτι ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ νέος Ὁμολογητής,  ὅταν παρευρέθῃ ὡς παρατηρητὴς εἰς τὴν τελετὴν τῶν Θεοφανείων τοσοῦτον συνεκινήθη ὥστε τότε ἔλαβε τὴν γενναίαν ἀπόφασιν, παρά τό προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας του, νὰ προβῇ εἰς τὴν ὁμολογίαν ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων καί, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἑτέρων δύο συνεπισκόπων του τὸ ἔτος 1935, νὰ ἡγηθῇ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. 
 
θεν ἡ πάνδημος καί ὁμολογιακή συμμετοχή πάντων ἡμῶν εἰς τὸν ἑορτασμὸν τοῦτον ἀποτελεῖ ἱερὸν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς, ἀλλά καί ἔκφρασις ἑνότητος. Ἤδη ἀπὸ τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.
 
Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά γίνῃ ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καραβᾶ Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.15 π.μ.. Ὑπενθυμίζωμεν εἰς ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Ἀττικοβοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρὶς τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετὴν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 
Οἱ Ἐπίτροποι καὶ οἱ Κατηχηταί, νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν Λαβάρων καὶ τῶν Ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱεροπρεπῶς ἐνδεδυμένων ἱεροπαίδων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακὴν λιτανευτικὴν πομπήν.
 
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
 
Ὁ Άρχιγραμματεὺς
 
 
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος