Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15/28-03-2018

Τὴν Τετάρτην, 15/28-03-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

2) Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας.

3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς δικαστικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης διὰ ζητήματα τῆς Ἱεραποστολῆς ἡμῶν ἐν Γαλλίᾳ.

5) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προόδου τῆς Ἱεραποστολῆς ἡμῶν ἐν Σουηδίᾳ.

6) Ὁ αὐτὸς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ περὶ ζητημάτων τινῶν τῆς ἐν Γεωργίᾳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.

7) Συνεζητήθη αἴτημα λαϊκῶν τινῶν ἐν ἐπαρχιακῇ πόλει τῆς Ἑλλάδος περὶ τοῦ προσφοροτέρου τρόπου τῆς ὀργανώσεώς των, προκειμένου νὰ προσφέρουν φιλανθρωπικὸν ἔργον, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.

8) Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Βουλγαρίαν καὶ τῶν ἐκεῖ συζητήσεων αὐτοῦ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. Φωτίου.

9) Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

10) Συνεζητήθη ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων εἰς κατάλογον ἐρωτημάτων ὑποβληθέντων ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματείας καὶ ἀπεφασίσθη ἡ δημοσίευσις αὐτῆς.

11) Ἐνεκρίθη ἡ ἀνάρτησις εἰς τὸν Συνοδικὸν Ἱστότοπον συντόμου Ἀνακοινώσεως περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων.

12) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας