Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13/26-02-2018

Τὴν Δευτέραν, 13/26-02-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

 1) Ἀπεδέξατο τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως εἰς τὰς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν (καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς), τοῦ π. Γεωργίου Τριανταφύλλου διὰ τῆς πρεπούσης τάξεως.

 2) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἐπιτυχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις.

 3) Συνεζητήθησαν αἱ ἀντιχριστιανικαὶ προκλήσεις, αἱ ὁποῖοι ὡς συνήθως ἐντείνονται κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰδικώτερον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμὸν αὐτῆς περὶ βλασφήμου τινὸς διαφημίσεως εἰς τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα, ἀλλὰ καὶ βλασφήμου τινὸς θεατρικῆς παραστάσεως, ἀπεφασίσθη δὲ νὰ γίνουν τὰ δέοντα διαβήματα διαμαρτυρίας καὶ νὰ ἐκδοθῇ σχετικὴ Ἀνακοίνωσις.

 4) Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ ἐν Σαρδηνίᾳ.

 5) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῶν προσφάτων ἐπισκέψεων τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Κένυαν καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ συνεζήτησε ἐπὶ σχετικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβασμ. Λούνης.

 6) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.

 7) Συνεζητήθησαν αἱ θετικαὶ ἀπαντήσεις ἐκ μέρους τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρονίκου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, περὶ τῆς δυνατότητος ἐνάρξεως συζητήσεων μεταξύ αὐτῶν.

 8) Συνεζητήθη ἡ διαμορφωθεῖσα κατάστασις ἐν Βουλγαρίᾳ.

 9) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ εὐχαρίστων ἐξελίξεων ἐν Σουηδίᾳ.

10) Ἐγένετο ἐνημέρωσις τοῦ Ἱεροῦ Συνοδικοῦ Σώματος περὶ τῶν ὡσαύτως θετικῶν ἐξελίξεων ἐν Γεωργίᾳ.

11) Ἐνεκρίθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Βαξεβανοπούλου, +1966) τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ, συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

12) Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπικαιροποίησις παλαιοτέρας Ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου περὶ λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων.

13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας