Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Νοεμβρίου 2023

Τὴν Πέμπτην 03/16 Νοεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς πέμπτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως κληρικοῦ τινος ἐκ Λιβάνου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀποδοχὴ αὐτοῦ κατόπιν δοκιμαστικῆς διαμονῆς εἰς Μοναστήριον.

2. Ἐγένετο ἀναφορὰ περὶ τῆς προσφάτου συμμετοχῆς τῶν Σεβασμ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου εἰς τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱ.Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς καὶ Συνάξεως Ἱεροῦ Κλήρου Ἀμερικῆς.

3. Ἐξετέθησαν τὰ πεπραγμένα τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Μητρ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Σουηδίαν, Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν.

4. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς προσφάτου Συνάξεως τοῦ ῾Ι. Κλήρου Β. Ἑλλάδος εἰς Θεσσαλονίκην.

5. Συνεζητήθη ἡ ἀπαντητικὴ Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου τῆς ΡΟΕΔ περὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.

6. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς τῆς διακωμωδούσης τὸν Ὀρθόδοξον Μοναχισμὸν εἰς χῶρον Ἱερᾶς Μονῆς, ὑπαγομένης πνευματικῶς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Σημειωτέον ὅτι, οὔτε ἡ ἐν λόγῳ Ἱερὰ Μονή, οὔτε ἑτέρα τις ἀνήκει ἰδιοκτησιακῶς εἰς Μητρόπολιν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς ἀνακριβῶς τινες ἰσχυρίσθησαν. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς σχετικῆς ἐρεύνης ἐπὶ τοῦ θέματος, διεπιστώθη ἡ ὕπαρξις ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ μετὰ τῆς ἑταιρείας παραγωγῆς, ἀπεδόθησαν αἱ ἀναλογοῦσαι εὐθύναι καὶ ἐπεβλήθησαν τὰ κατάλληλα ἐκκλησιαστικὰ ἐπιτίμια.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴν λύπην Αὐτῆς διὰ τὸν προκληθέντα δίκαιον σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν καὶ συνιστᾶ εἰς τούτους, ὅπως μὴ παρακολουθοῦν οὔτε αὐτήν, οὔτε ἄλλην τινὰ ψυχοβλαβῆ σειράν. 


7. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας