Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2023

Τὴν Τετάρτην, 05/18 Ὀκτωβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς τρίτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου ἐνημέρωσις περὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίου Φωτίου Ἔτνας Καλιφορνίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τὴν σημαντικὴν ἐπέκτασιν τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Σχολῆς καὶ ἐπέδειξεν σχετικὸν ὀπτικο ακουστικὸν ὑλικόν. Παραλλήλως διευρύνεται καὶ τὸ φάσμα τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ ἤδη παραλλήλως πρὸς τὰς Θεολογικὰς σπουδὰς παρέχονται σπουδαὶ εἰς τὰς καλάς τέχνας, εἰδικώτερον δὲ εἰς τὴν ἁγιογραφίαν. Μελλοντικῶς δὲ τὰ προγράμματα θὰ ἐπεκταθοῦν εἰς τὸ εὑρύτερον πεδίον τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεχάρη τὸν Σεβασμιώτατον καὶ ηὐχήθη διὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ.

2. Ἀνεγνώσθη ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ δι᾽ Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Γέροντος Ἱερωνύμου Πάρνηθος (+15-1-1943). Ἡ εισήγησις ἐνεκρίθη, καθὼς ἡ ἁγιότης τοῦ Γέροντος Ἱερωνύμου εἶναι πανθομολογουμένη, καὶ ὡρίσθη ἡμέρα τελέσεως τῆς Διακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τὸ Σάββατον μετὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Σαμαρείτιδος τοῦ προσεχοῦς ἔτους (26-5-2024 ἐκ.ἡμ.).

3. Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ δυσαρέστου γεγονότος τῆς δημιουργίας μιᾶς εἰσέτι τηλεοπτικῆς σειρᾶς, διὰ τὴς ὁποίας διακωμωδεῖται ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός, ἡ ὁποία φέρεται ὅτι ἐποιήσατο χρῆσιν ἐγκαταστάσεων ἐρημωθείσης Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς Νέαν Πεντέλην. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος καταδικάζει τὸ γεγονός. Εἶναι ἐντελῶς ψευδὴς καὶ συκοφαντικὸς ὁ ἰσχυρισμός ὅτι διὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐξεδόθη ἄδεια ἐκ μέρους Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν περαιτέρω διερεύνησιν τοῦ γεγονότος πρὸς ἀπόδοσιν εὐθυνῶν ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, καθὼς καὶ τὴν διαπίστωσιν τῶν ἐνδεχομένων νομικῶν πτυχῶν του θέματος.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας