Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-05-2018

Τὴν Τετάρτην, 10/23-05-2018, συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ.

2) Συνεζητήθησαν αἱ ἐξελίξεις εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἐνδορωσικῆς κρίσεως.

3) Ἀπεφασίσθη ἡ νέα βελτιωμένη ἔκδοσις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Τρίτης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν ὁποίαν θὰ ἐπιμεληθῇ ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

4) Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος νόμου περὶ ἀναδοχῆς τέκνων ἀπὸ ὁμόφυλα «ζεύγη».

5) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων, περὶ τοῦ ὁποίου ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις αὐτοῦ.

6) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἐαρινὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Γεωργίαν.

7) Ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὰς Ποιμαντικὰς Ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, Γαλλίαν, Βέλγιον καὶ Νότιον Ὀσσετίαν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς διαδικασίας διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς Βρυξέλλας καὶ διὰ τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εὶς τὴν πόλιν Γκρενόμπλ τῆς Γαλλίας.

8) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περιέγραψεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης Σουηδίας.

9) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προέβη εἰς τὴν ἀνάλυσιν τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων εἰς τὰς νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκκλησίας ἡμῶν.

10) Συνεζητήθη τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα τῆς Βουλγαρίας καὶ ἀπεφασίσθη νέα ἐπίσκεψις Ἐξαρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκεῖσε.

12) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ζητήματα Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας