Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης καὶ 8ης / 21ης Σεπτεμβρίου 2023

Τὴν Δευτέραν, 05/18 Σεπτεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς πρώτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, καθὼς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του κεκοιμημένου Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κυροῦ Ἰουστίνου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέριαι τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 99 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν (20-9/3-10-2015), ὁπόταν θὰ ἐπιτελεσθῇ Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης (Ἀρτέμωνος 133).


πίσης, ἀπεφασίσθη, ἡ κατὰ τόπους τέλεσις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ Ἱερολογ. Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης.

2. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Συνοδικοῦ Ἡμεροδείκτου 2025 εἰς τὴν συμπλήρωσιν τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

3. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καὶ Ἐπιτροπῶν.

4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀπόσπασις τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἰνδονησίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Σύδνεϋ πρὸς ἀποτέλεσιν ἰδίας ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας.

5. Ὡρίσθη Τοποτηρητὴς τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἡ τοποτηρητεία τῆς Ἰνδονησίας ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Φώτιον, ἔχοντα ὡς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τὸν Θεοφιλ. Νικοπόλεως κ. Δανιήλ. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητείαι τῶν λοιπῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

6. Ἀνετέθη εἰς Ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἀπὸ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, Δημητριάδος κ. Φώτιον καὶ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα ἡ ἐκπόνησις ἑνὸς σχεδίου συνολικῆς διοικητικῆς ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν καὶ ἑνὸς σχδίου εὐρύθμου λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Γραφείων.

7. Ἐνεκρίθη Σχέδιον Συνοδικῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ., περὶ ἀποφυγῆς ἀναμείξεως τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

8. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.

9. Συνεζητήθη ἀναφορὰ περὶ διαδικτυακῶν ἀτοπημάτων Κληρικοῦ τινος καὶ ἀνετέθη εἰς τὸν ἐπιχώριον Ἀρχιερέα αὐτοῦ ἡ ἐξέτασις τῆς ὑποθέσεως.

10. Ἀνεβλήθη ἐκ νέου ἡ ἐξέτασις τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως τοῦ π. Ἰωάννου Μανσούρ.

 

Τὴν δὲ Πέμπτην, 08/21 Σεπτεμβρίου 2023, συνῆλθεν ἐκ νέου εἰς δευτέραν (ἔκτακτον) Συνεδρίαν, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προκειμένου νὰ συζητήσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως τοῦ π. Ἰωάννου Μανσούρ, Ἀρχιμανδρίτου προερχομένου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Ἡ ἀπὸ μακροῦ ἐκκρεμοῦσα αἴτησις αὐτοῦ, ἔπειτα ἀπὸ μακρὰν συζήτησιν, ἐγένετο ἐν τέλει ἀποδεκτή. Ἡ χειροθεσία αὐτοῦ θὰ τελεσθῇ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας