Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-01-2018

Τὴν Τρίτην, 10/23-01-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ -κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἐπιτυχοῦς- ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀλλαχοῦ.
2) Συνεζητήθη ἐκ νέου ἡ σύνθεσις τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τοὺς ἑορτασμοὺς τρέχοντος ἔτους τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Ρουμανίαν.
3) Ἐνεκρίθησαν σχέδια Ἐπιστολῶν πρὸς Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἀναφορικῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα.
4) Συνεζητήθησαν ζητήματα ἀφορῶντα τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἐν Αὐστραλίᾳ, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως ἐκεῖσε τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.
5) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ὑποκλοπῆς τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἐκ μέρους τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς ἀρχαίας Δαρδανίας. Ἐσχολιάσθη θετικῶς ἡ πάνδημος συγκέντρωσις διὰ τὸ θέμα τοῦτο εἰς Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ἔνθα παρέστησαν Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὶ καὶ Ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἀνακοινώσεως καὶ ἡ προτροπὴ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἐπικειμένην συγκέντρωσιν τῶν Ἀθηνῶν.
6) Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱστορικοῦ Ἀρχείου ἡ συγκέντρωσις ὑλικοῦ πρὸς συγγραφὴν βιβλίου περὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Βαξεβανοπούλου, +1966) τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τῆς Ἀμφιάλης, περὶ τοῦ ὁποίου καθωρίσθη ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ ἡ 26η Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους.
7) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας