Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 24ης Αὐγούστου / 6ης Σεπτεμβρίου 2023

Τὴν Τετάρτην, 24 Αὐγούστου/ 6 Σεπτεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς δεκάτην πέμπτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι¬στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τηλεδιασκέψει καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  δύο θεμάτων:
1. Ἐξετίμησε τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Ρουμανικὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μετὰ τὴν ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Βλασίου καὶ ἀπεφάσισεν, ἐν συνεννοήσει μετὰ τῶν λοιπῶν Ἀδελφῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἀποφευχθῇ κάθε ἀνάμιξις εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς Ρουμανικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καταβληθῇ δὲ προσπάθεια πρὸς ἐξομάλυνσιν τῆς σχέσεως αὐτῆς μετ΄ αὐτῶν.
2. Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας