Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 08/21-12-2017

Τὴν Πέμπτην, 08/21-12-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῆς ἐκτάκτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Τσχινβὰλ Ν. Ὀσσετίας καὶ τῶν ἐκεῖ συζητήσεων, τὰς ὁποίας εἶχε μετὰ τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, πρὸς ἀποσόβησιν τοῦ ἐνδεχομένου νὰ περιέλθῃ ἡ Ἐπισκοπὴ αὕτη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, κυβερνητικῇ πιέσει.

2) Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Γρηγόριος Κομπαχίτζε ἐκ Τιφλίδος Γεωργίας καὶ συνεζητήθη τὸ ἀνακύψαν ζήτημα περὶ τῆς Ἐπισκοπῆς Ν. Ὀσσετίας. Ἀπεδείχθη δέ, ὅτι ἐπρόκειτο περὶ παρερμηνείας τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐχορήγησε εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν Ἐπισκοπὴν ἐκκλησιαστικὸν καθεστὼς Αὐτοκεφαλίας, οὐδὲ Αὐτονομίας, ἀπεφασίθη δὲ ἡ ἔκδοσις διευκρινιστικῆς Ἀνακοινώσεως.

3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φωτίου ἐπὶ τῆς πορείας τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς τὲ Μόναχον Γερμανίας καὶ Σάλτσμπουργκ Αὐστρίας καὶ τῶν ἐκεῖ προοπτικῶν ἀνασυγκροτήσεως τῶν Κοινοτήτων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

5) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνεφέρθη εἰς τὴν πρόσφατον Συνεδρίασιν, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς καὶ διεβίβασεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὰς προτάσεις αὐτῆς ἐπὶ ζητημάτων μείζονος ἐνδιαφέροντος.

6) Ἐγένετο ἡ ἔκθεσις πεπραγμένων τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ἐν σχέσει μὲ τὴν τελευταίαν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ (Ὀκτ. – Δεκ.) καὶ συνεζητήθησαν τὰ συναφῆ ζητήματα.

7) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας