Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 07/20-06-2017

Τὴν Τρίτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

2) Συνεζητήθησαν τρόποι ὑποστηρίξεως τῆς καθημερινότητος Ὀρθοδόξων τινῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ λάβουν τὸν ΑΜΚΑ.

3) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ & Φυλῆς εἰς Σουηδίαν.

4) Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν αἴτησιν συγγνώμης, τὴν ὁποίαν ὑπέβαλεν ὁ Ἱερομ. Γρηγόριος Ζιῶγος περὶ ἀναρτήσεών τινων εἰς τὸ ἱστολόγιον αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον ἤδη ὁ αὐτὸς κατήργησεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδέχθη τὴν ἔκφρασιν μεταμελείας αὐτοῦ καὶ ἔθεσε τὸν φακελον τῆς ὑποθέσεως εἰς τὸ ἀρχεῖον. Αἱ λοιπαὶ ὑποθέσεις ἀνεβλήθησαν, προκειμένου νὰ ἐπανακληθοῦν οἱ κατηγορούμενοι κατὰ τὰ προβλεπόμενα ἐκ τοῦ Κανονισμοῦ.

5) Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς (26η Ἰουλίου) καὶ ἡ ἔκδοσις αὐτῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

6) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα ποιμαντικά θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας