Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ἰουλίου 2023

Τὴν Τετάρτην, 06 / 19 Ἰουλίου 2023, ὥραν 18:00 συνῆλθεν εἰς δεκάτην τετάρτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι­στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τηλεδιασκέψει καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τοῦ μόνου θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως: τὴν δημοσίευσιν εἰς τὸ διαδίκτυον κατηγοριῶν τινων κατὰ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δανιὴλ Μπυαντόρο ἐξ Ἰνδονησίας.

 

1.  Αἱ κατηγορίαι κατὰ τοῦ π. Δανιὴλ ἐκ τῶν σχετικῶν ἀναρτήσεων εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἦσαν κυρίως δύο: α) Ὅτι καθῃρέθη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ὄχι μόνον διὰ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος ζητήματα ἀλλὰ καὶ διὰ πολλὰ ἄλλα βαρύτερα παραπτώματα. β) Ὅτι εἴς τινα περίστασιν ἐμφανίζεται συμπροσευχόμενος μεθ᾽ ἑτεροδόξων.

α) Ἡ πρώτη κατηγορία ἐδημοσιεύθη ὑπό νεοημερολογίτου μητροπολίτου. Ὁ π. Δανιὴλ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδονησίας. Μετὰ τὴν θαυματουργικῷ τῷ τρόπῳ μεταστροφὴν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Μωαμεθανισμοῦ εἰς τὸν Χριστιανισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν, χειροτονηθεὶς Ἱερομόναχος ἐπέστρεψεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἀρξάμενος τὴν Ἱεραποστολὴν ἐκ τοῦ μηδενός. 

Σὺν τῷ χρόνῳ, κατηχῶν καὶ βαπτίζων, κατόρθωσε νὰ δημιουργήσῃ μίαν σημαντικὴν Κοινότητα ὀλίγων χιλιάδων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τὴν πολυπληθῆ μωαμεθανικὴν αὐτὴν χώραν. Κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ ἐν ἔτει 2004 προσεχώρησεν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς, ἀκολουθῶν πλέον τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον καὶ ἀπορρίπτων τὰς οἰκουμενιστικὰς πρακτικὰς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

ν ἔτει 2008 ὁ μητρ. Χογκ Κογκ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κ. Νεκτάριος, διὰ τοῦ ἀπὸ 7-8-2008 ἐγγράφου του, ἐκάλεσε τὸν π. Δανιὴλ εἰς ἀπολογίαν κατηγορούμενον διὰ 5 παραπτώματα: «i) Ἀποστασίαν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξον Ἐκκλησίαν (ἡ Κανονικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Χογκ-Κογκ και ΝΑ Ἀσίας, ἡ ὁποία εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου). ii) Προσχώρησιν εἰς ἀντικανονικὴν ὁμάδα (Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς). iii) Ἀνυπακοὴν καὶ καταφρόνησιν τοῦ κανονικοῦ σου Ἐπισκόπου. iv) Ἀπομάκρυνσιν τῶν πιστῶν μακριὰ ἀπὸ κανονικὴν των Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. v) Παράνομον κατοχὴν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σόλο Ἰνδονησίας ἀπὸ τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς». 

Αἱ κατηγορίαι αὗται εἶναι ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικαί. Μάλιστα δέ, ἐκ τῆς ἡμετέρας ὀπτικῆς γωνίας, ἡ ἐν ἔτει 2004 ἀποχώρησις ἐκ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ προσχώρησις εἰς τὴν ΡΟΕΔ, μόνον ὡς «ἀποστασία ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξον Ἐκκλησίαν» δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ. Πάντως ἕτεροι λόγοι (μὴ ἐκκλησιαστικοὶ) δὲν ἀναγράφονται. Ἡ καθαίρεσις ἐκοινοποιήθη ὑπὸ τοῦ ιδίου ν/ἡ μητροπολίτου διὰ τοῦ ἀπὸ 13-02-2009 ἐγγράφου ἄνευ λεπτομερειῶν. Ὁ δὲ Μητροπολίτης τῆς ΡΟΕΔ Κυρὸς Ἱλαρίων διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. πρ. 2-17/2009 ἀπὸ 20-2-2009 Ἐγκυκλίου χαρακτηρίζει τὴν ὡς ἄνω ἀπόφασιν καθαιρέσεως ἄκυρον καὶ τὸν π. Δανιὴλ ὡς κανονικὸν Κληρικὸν τῆς ΡΟΕΔ. Διὰ πολλῶν ἀκόμη ἐγγράφων τῆς ΡΟΕΔ προκύπτει ὅτι ὁ π. Δανιὴλ ἔχαιρεν ἐκτιμήσεως ἐκ τοῦ Ἐπισκόπου του Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐβεβαίωσε καὶ προφορικῶς εἰς ἡμᾶς. Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἐξέδωσε τὸ ὑπ᾽ ἀρ. πρ. 7-21/19 ἀπὸ 10-7-2019 Ἀπολυτήριον πρὸς τὸν π. Δανιὴλ πρὶν τὴν ἀποδοχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἐπιπλέον ὁ π. Δανιὴλ προσεκόμισεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὸ Ποινικὸν Αὐτοῦ Μητρῶον τὸ ὁποῖον εἶναι λευκόν. Συνεπῶς, αἱ κατηγορίαι αὗται κρίνονται ἀβάσιμοι.

β) Ὁ π. Δανιὴλ ὡς Κληρικὸς τῆς ΡΟΕΔ ἐδιδάχθη νὰ ἀπέχῃ ἐπιμελῶς ἀπὸ οἰκουμενιστικὰς συναθροίσεις, ἀπέχων ἀπὸ συνάξεις συμπροσευχῆς μεθ᾽ αἱρετικῶν. Συμμετεῖχεν ὅμως εἰς συναντήσεις ἄλλου χαρακτῆρος (συνέδρια, ὁμιλίας καὶ ἐκδηλώσεις) ἄνευ συμμετοχῆς εἰς συμπροσευχάς. Ἄλλωστε, ἀπέρριψε τὸν προτεσταντισμὸν προκειμένου νὰ ἀσπασθῇ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Αἱ ἐξηγήσεις τὰς ὁποίας δημοσίως ἔδωσε διὰ τὸ περιστατικὸν ἐκρίθησαν ἐπαρκεῖς, πλὴν ἐγένετο ἡ σύστασις εἰς αὐτὸν ὅπως ἀπέχῃ οὐ μόνον ἀπὸ τὰς ἐμφανῶς οἰκουμενιστικάς, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει ἀπὸ κάθε εἴδους ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία δύναται νὰ ἐκληφθῇ ὡς οἰκουμενιστική. 

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, θεωροῦσα τὰς ηὐξημένας ποιμαντικὰς ἀνάγκας τῆς Ἱεραποστολῆς ἐν Ἰνδονησίᾳ, ἀλλὰ καὶ τὰς μεγάλας δυσκολίας ἐκ μέρους τῶν ἑλληνικῶν προξενικῶν ἀρχῶν προκειμένου νὰ χορηγήσουν στὸν π. Δανιὴλ θεώρησιν ἐπισκέψεως πρὸς Ἑλλάδα, ἔπειτα ἀπὸ διετίαν, ἀπεφάσισεν ἐν τέλει νὰ στραφῇ εἰς τὴν λύσιν τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας, ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Νικοπόλεως (Τζακάρτας), τῆς μεταβάσεως τοῦ π. Δανιὴλ καὶ δύο Ἀρχιερέων εἰς ἑτέραν χώραν καὶ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ ἐκεῖ, μέχρι δὲ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας ἡ πρᾶξις νὰ παραμείνῃ μὴ κοινοποιήσιμος. Ἀπροσδοκήτως ὅμως, πρὸ ἡμερῶν, ὁ π. Δανιὴλ κατόρθωσε νὰ ἔλθῃ ἐν Ἑλλάδι νομίμως δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ, ὁπότε διαδοθέντος τοῦ γεγονότος ἐγένοντο αἱ προαναφερθεῖσαι διαδικτυακαὶ δημοσιεύσεις. 

Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρῳ, ἐτέθη τὸ θέμα εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας περὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἀποφάσεως τῆς χειροτονίας ἢ μὴ τοῦ π. Δανιήλ.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἔπειτα ἀπὸ τετράωρον διεξοδικὴν συζήτησιν καὶ ἀξιολόγησιν τῶν ὅλων δεδομένων κατέληξε, κατὰ πλειοψηφίαν, εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ προχωρήσῃ ἄμεσα εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ π. Δανιὴλ Μπυαντόρο εἰς Ἐπίσκοπον Νικοπόλεως (ἤτοι Τζακάρτας).

Τὸ Μεγάλο μήνυμα ἐδόθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου τὴν Πέμπτην 07/20-07-2023 καὶ ἡ χειροτονία θὰ γίνῃ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καραβᾶ Πειραιῶς τὴν Παρασκευὴν 08/21-07-2023 πρωΐ, ἐν ὄψει τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ διὰ τὴν πατρίδα αὐτοῦ τὸ Σάββατον 09/22-07-2023.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀθῆναι, 07/20-07-2023