Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης/17ης Ἰουλίου2023

Τὴν Δευτέραν, 04 / 17 Ἰουλίου 2023, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδοςτῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων πέντε Ἀρχιερέων,συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 
1. Ἐξῄτασε πρότασιν Κληρικοῦ τινος πρὸς σύστασιν εἰδικῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ἐπίλυσιν προβλημάτων μετὰ τῆς διοικήσεως. Ἐκρίθη ὅτι δὲν χρειάζεται νέα ἐπιτροπή, ἀλλὰ κάθε συμβουλευτικὴ συμβολὴ ἐξ οἱουδήποτε δυναμένου εἶναι εὐπρόσδεκτος ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν ὑπαρχόντων Συνοδικῶν θεσμῶν (ὅπως αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ Ἀρχιγραμματείας ἤ Νομικῶν Θεμάτων).
 
2. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι διὰ περαιτέρω ἐνεργείας.
 
3. Ἀνεβλήθη δι᾽ ἑπομένην συνεδρίαν ἡ ἀπόφασις ἐπὶ τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προερχομένου ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου.
 
4. Συνεζητήθη ἡ δημοσίευσις εἰς τὸ διαδίκτυον κατηγοριῶν τινων κατὰ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δανιὴλ Μπυαντόρο ἐξ Ἰνδονησίας καὶ ἀπεφασίσθη νὰ συγκληθῇ ἐκτάκτως Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μετὰ διήμερον διὰ τηλεδιασκέψεως, προκειμένου νὰ συμμετάχουν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Ἐξωτερικοῦ. 
 
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας