Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας/15ης Ἰουνίου 2023

Τὴν Πέμπτην, 02 / 15 Ἰουνίου 2023, συνῆλθεν εἰς δωδεκάτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Ἐγένετο τηλεδιάσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μετὰ τῶν Πανιερ. Μητροπολιτῶν κ. Ἀγαθαγγέλου τῆς ΡΟΕΔ καὶ κ. Φωτίου Τριάδιτζα Βουλγαρίας περὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς καταστάσεως τῶν ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίων Ὀρθοδόξων.
 
2. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως φερομένου τινὸς ὡς Κληρικοῦ, προερχομένου ἐξ ὁμάδος ψευδοκληρικῶν καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως γίνῃ δεκτὸς διὰ κανονικῆς χειροτονίας.
 
3. Ἐξῃτάσθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ἱερομ. Κυρίλλου, κατὰ κόσμον Hanibal Parulian Situmeang, ἐκ Τζακάρτας, Ἰνδονησίας, χειροτονία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὁ αἰτῶν θὰ γίνῃ δεκτὸς διὰ κανονικῆς χειροθεσίας.
 
4. Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν Κληρικός τις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προερχόμενος ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρῳ διερεύνησις τοῦ θέματος αὐτοῦ.
 
5. Συνεζητήθη σχέδιον ἀνακοινώσεως περὶ τοῦ πολέμου ἐν Οὐκρανίᾳ. 
 
6. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς προσφάτου Συνάξεως Κληρικῶν ἐν Ἀθήναις. Παρομοία Σύναξις προγραμματίζεται νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ κατὰ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριον.
 
7. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας