Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις διά τόν Συνοδικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθµὸς Πρωτ. 3269


Ἐν Ἀθήναις, 22-06 /7 - 07 - 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡµᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.
Ἀγαπητά τέκνα τῆς Μαρτυρικῆς µας Ἐκκλησίας,

 

Ἀγαπητά τέκνα τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας,
 
Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος προσκαλεῖ ὑμᾶς εἰς τὴν ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρὸς τὸν Πρωτοκορυφαῖον Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. 
 
Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου θὰ λάβῃ χώραν τὴν Τετάρτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 6ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι Ἀθηνῶν  (ὁδός Διοσκούρων 6 Ἀθήνα).
 
ς εἴθισται, θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τῆς Α.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἠλιόπουλου.
 
Καλεῖσθε ἅπαντες ὅπως δώσετε τὸ ὁμολογιακόν σας παρόν. 
 
Μετ᾿ εὐχῶν
 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος