Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 06/19-06-2018

Τὴν Τρίτην, 06/19-06-2018, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος, προερχομένου ἐκ τῆς Καινοτομίας. Ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις τοῦ θέματος.

2) Ἐξῃτάσθη τὸ αἴτημα Ἁγιορείτου Μοναχοῦ πρὸς ἔκδοσιν ἔργου τινὸς αὐτοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασεν ἐπιφυλάξεις καὶ τὸ θέμα παρεπέμφθη ἁρμοδίως, πρὸς περαιτέρω μελέτην.

3) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ἐπικαιροποιήσεως τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

4) Ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν νεωτέραν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Γαλλίαν.

5) Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Πολωνίαν.

6) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περιέγραψε τὰ τῆς Ποιμαντικῆς Ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σουηδίαν.

7) Συνεζητήθη ἡ ἐπικειμένη ἐπίσκεψις Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ρουμανίαν, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ.

8) Ἐξητάσθησαν ζητήματά τινα ἀφορῶντα εἰς τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

9) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

10) Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεων περὶ τῆς ἐπαισχύντου διαδηλώσεως ἐσχάτως εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ περὶ τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἀπαραδέκτου συμφωνίας διὰ τὸ θέμα τῶν Σκοπίων.

11) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας