Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 05/18-04-2018

Τὴν Τετάρτην, 05/18-04-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Συνεζητήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῆς προετοιμασίας τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ, ἡ ὁποία ἔχει προγραμματισθῆ νὰ γίνῃ τὸ Σάββατον, παραμονὴν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 15/28.4.2018.

2) Ἐλήφθη ἀπόφασις περὶ ἐνάρξεως Ἱεραποστολικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

3) Συνεζητήθη ἡ ἐν Βουλγαρίᾳ κατάστασις.

4) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς δικαστικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας