Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 12ης/25ης Ἀπριλίου 2023

 Τὴν Τρίτην, 12/25-04-2023, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Ἀπεφασίσθη ἡ διοργάνωσις Συνάξεως Κληρικῶν διὰ τὴν Τρίτην 17ην /30ὴν Μαΐου 2023, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Θὰ προηγηθῇ Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Κύριον θέμα τῆς Συνάξεως θὰ εἶναι τὸ Μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν Εἰσήγησιν ἐπὶ τοῦ θέματος ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτησις.
 
2. Συνεζητήθη ἡ προετοιμασία διὰ τὸ ἐπετειακὸν ἔτος 2024 - Ἑκατὸν Ἔτη ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας. Ἀπεφασίσθη, ὅπως ἡ Κεντρικὴ Ἐκδήλωσις τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἀθήνας ἔχῃ αὐτὸ τὸ θέμα, παρόμοιαι δὲ Ἐκδηλώσεις ὀργανωθοῦν καὶ εἰς περιφερειακὸν ἐπίπεδον. Ἐπίσης, νὰ ληφθῇ μέριμνα διὰ προώθησιν σχετικῶν ἐκδόσεων.
 
3. Συνεζητήθη καὶ ἀπερρίφθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινός, προερχομένου ἔκ τινος σχισματικῆς παραφυάδος. 
 
4. Συνεζητήθησαν ἀντιδράσεις ἔκ τινων προσώπων τοῦ ἐξωτερικοῦ προκληθεῖσαι ἐκ τῆς Συνοδικῆς ἡμῶν Ἀνακοινώσεως κατὰ τῶν θρησκευτικῶν διώξεων ἐν Οὐκρανίᾳ, προερχομένας ἐκ παρανοήσεως τοῦ κεντρικοῦ νοήματος τῆς Ἀνακοινώσεως. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος οὐδέποτε ἀνεγνώρισε τὸ Σεργιανιστικὸν καὶ Οἰκουμενιστικὸν Πατριαρχεῖον Μόσχας, οὔτε ἡ Ἀνακοίνωσις ἡμῶν δηλοῖ τοιοῦτόν τι, εἰ μὴ μόνον τὴν ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς κάθε εἴδους θρησκευτικὴν δίωξιν, προερχομένην ἐκ μέρους οἱουδήποτε καὶ στρεφομένης ἐναντίον οἱουδήποτε.
 
5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας