Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία

 α. Τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικὰ οἱ εἰδήσεις γιὰ θρησκευτικὴ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία. Ἡ ἐκεῖ Κυβέρνηση στρέφεται διωκτικὰ ἐναντίον τῆς λεγομένης «Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο καὶ ἔχει ἐπιδόσει τελεσίγραφο στοὺς Μοναχοὺς τῆς ἱστορικῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τους μέχρι τὶς 29 Μαρτίου τρ.ἔ., προκειμένου Αὐτὴ νὰ παραδοθεῖ σὲ ἄλλη νέα Ἀδελφότητα, ἀρεστὴ στὴν Κυβέρνηση, ὑπὸ τὸν φερόμενο ὡς Μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο τῆς αὐτο-ἀποκαλουμένης «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἕνα καινοφανὲς ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Βεβαίως οἱ διώξεις ἐναντίον τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς «Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» εἶχαν ἀρχίσει ἐνωρίτερα, ἀλλὰ τώρα κορυφώνονται καὶ διχάζουν βαθύτατα τὸν Οὐκρανικὸ λαό, ἐνῷ ἡ κρίσιμη περίοδος τῆς Χώρας ἀπαιτεῖ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία, λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως.
 
β. Οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς πεποιθήσεως ἀνθρώπων, ὅπου καὶ ὅπως ἂν συμβαίνουν, εἰδικὰ μάλιστα στὴν ἐποχή μας, εἶναι ἀπαράδεκτοι καὶ ἀποτελοῦν ὄνειδος γιὰ τὸν Πολιτισμό, τὴν Δημοκρατία, τὸν Ἀνθρωπισμὸ καὶ τὴν Ἐλευθερία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπευθύνουμε ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελησεως οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν καὶ ἀναλίσκονται στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἀνεξιθρησκεία καὶ τὴν Ἐλευθερία τῆς Συνειδήσεως καὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα, νὰ παρέμβουν ἅμεσα γιὰ τὴν κατάπαυση τοῦ διωγμοῦ ὁποιασδήποτε μορφῆς! Ἡ Οὐκρανία, ἂν θέλει νὰ θεωρεῖται ἐλεύθερη καὶ δημοκρατικὴ Χώρα, ὀφείλει πρωτίστως νὰ σεβαστεῖ τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ μὴν ἀντιγράφει τὶς γνωστὲς μεθόδους τοῦ ἀντιθέου σοβιετικοῦ αὐταρχισμοῦ, τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀντιμάχεται.
 
γ. Δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατὰ τὴν περίοδο μάλιστα αὐτὴν τῆς Μετανοίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καλοῦντες ταυτοχρόνως καὶ προτρέποντες τὸ Ποίμνιό μας, ὅπως καὶ κάθε πιστὸ Χριστιανό, σὲ ἱκεσία ὑπὲρ τῶν διωκομένων πιστῶν στὴν Οὐκρανία, ὥστε αὐτοὶ μὲν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐναντίον τους ἀδικία μὲ ἀνδρεία καὶ Χριστιανικὴ ἐγκαρτέρηση, ὁ δὲ ὀλέθριος πόλεμος νὰ παύσει τὸ ταχύτερο δυνατόν.
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
Ἀθῆναι, 14/27-03-2023