Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 03/17-11-2017

Τὴν Παρασκευήν, 03/17-11-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρχίας τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Νοτίου Ὀσσετίας.

2) Συνεζητήθη ἐπιστολὴ ἐκ μέρους τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικολάου Δημαρᾶ καὶ Ἐνοριτῶν τῶν Πατρῶν περὶ τῆς αἱρετικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ἐλήφθησαν αἱ κατάλληλοι ἀποφάσεις.

3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐκ μέρους τῆς διευθύνσεως τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅτι τὸ ἑπόμενον τεῦχος αὐτῆς θὰ εἶναι τὸ χιλιοστὸν τῆς τρίτης περιόδου κυκλοφορίας αὐτῆς καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐξαρθῇ διὰ Συνοδικοῦ εὐχετηρίου χαιρετισμοῦ.

4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς προσφάτου Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, βάσει τῆς ὁποίας δύνανται νὰ καλυφθοῦν οἱ μαθηταί, οἵτινες δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ διδάσκωνται ἀπὸ τὴν ὕλην τῶν λεγομένων «φακέλων μαθήματος».

Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναδημοσίευσις αὐτῆς, προκειμένου νὰ λάβουν γνῶσιν οἱ γονεῖς οἱ ἐπιστρέφοντες τοὺς «φακέλους» καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὴν εἰς τὰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας συναντοῦν ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους, Καθηγητὰς ἢ Διευθυντὰς Σχολείων.

5) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας