Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 1ης/14ης Φεβρουαρίου 2023

Τὴν Τρίτην, 01/14-02-2023, συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων διὰ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
1. Ἐγένετο ὁ θετικὸς ἀπολογισμὸς τῆς ἐπισκέψεως εἰς Κένυαν τοῦ Σεβασμ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.
 
2. Συνεζητήθη ἐπιστολὴ τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου Ρουμανίας περὶ τῆς διαμάχης, ἡ ὁποία προκαλεῖται εἰς τὸ ποίμνιον Αὐτῆς ἕνεκα τῆς συκοφαντίας ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἀποδέχεται δῆθεν τὴν λεγομένην θεωρίαν τῶν «ἀσθενῶν μελῶν». Πρὸς ἄρσιν κάθε συγχύσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπέστειλε πρὸς τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν Ἐκκλησίαν τὴν κατηγορηματικὴν δήλωσιν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος οὐδέποτε ἀπεδέχθη καὶ ἀπορρίπτει τὴν θεωρίαν περὶ τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἀσθενῶν μελῶν ἐκκλησίας».
 
3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας