Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11ης/24ης Ἰανουαρίου 2023

Τὴν Τρίτην, 11/24-01-2023, συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα Ἀρχιερέων, τινῶν διὰ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:

1.  Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων .

2.  Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

3.  Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὰς ἐν ἐξελίξει νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

4.  Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ἐπιβεβαιωθέντος ὅτι τὰ θέματα τὰ ὁποῖα τίθενται ὑπ᾽ αὐτῆς ὀφείλουν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ἀδελφῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

5.  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

     

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας