Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 8ης / 21ης – 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 8ην /21ην τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.


Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τοῦ πρώτου Ἐπισήμου Ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς Κορωπὶ Ἀττικῆς (8-12-2014 ἐκ. ἡμ.). Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν ὁμοφώνως θετικὴν κρίσιν.


2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς, ἥτις ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ λαμπροτέρα τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐπεσημάνθησαν, ἐν τούτοις, σημεῖά τινα πρὸς βελτίωσιν.


3. Συνεζητήθη τὸ συγγραφὲν δοκίμιον διὰ τὸ Σύντομον Ἱστορικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μετ’ ἀναφορᾶς εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖον συνετάχθη μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων. Ἐζητήθη ὑπό τινων Συνοδικῶν Μελῶν περαιτέρω χρόνος διὰ νὰ μελετηθῇ καλύτερον.


4. Συνεζητήθησαν αἱ συνέπειαι ἐκ τῆς προτάσεως, ὅπως συγχωνευθοῦν αἱ Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι Πόρτλαντ καὶ Ἔτνα. Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Ἀμερικῇ καὶ σχετικῆς Εἰσηγήσεως αυτών, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισε τα εξής :


α) Ὅπως ἱδρυθῇ νέα Ἐπισκοπή, ἐκ τῆς συγχωνεύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἔτνα καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Πόρτλαντ, τῆς ὁποίας ἡ ἐπωνυμία θὰ εἶναι «Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ», διαθέτουσα δύο Ἀρχιερατικὰς Περιφερείας.


β) Ἡ Ἐπισκοπὴ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ θὰ εἶναι ὑποκειμένη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς καὶ ὁ Ἐπίσκοπος αὐτῆς Μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.


γ) Ἡ Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ὁρίζεται εἰς Ἔτνα Καλιφορνίας. Ἕδρα τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιεφερείας Πόρτλαντ ὁρίζεται ἡ πόλις τοῦ Πόρλταντ, εἰς Ὄρεγκον.


δ) Τὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ὁρίζονται αἱ Δυτικαὶ Πολιτεῖαι τῶν Η.Π.Α.: Καλιφόρνια, Ἀριζόνα, Νεβάδα, Γιούτα, Ὄρεγκον, Οὐάσιγκτον, Ἀϊντάχο, Ἀλάσκα καὶ Χαβάη καὶ ἐκ τοῦ Καναδᾶ αἱ Δυτικαὶ Ἐπαρχίαι: Βρετανικὴ Κολούμπια καὶ Ἀλμπέρτα.

ε) Διὰ τῆς ἰδίας Ἀποφάσεως ἐπεκτείνονται τὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο, ὥστε νὰ περιλαμβάνουν τὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἐπαρχίας Ὀντάριο, καθὼς καὶ τὰς Ἐπαρχίας Μανιτόμπα καὶ Σασκάτσουαν τοῦ Καναδᾶ (κεντρικαὶ ἐπαρχίαι).


στ) Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς παραμένει τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Καναδᾶ, ἤτοι αἱ Ἀνατολικαὶ Ἐπαρχίαι (Κεμπὲκ καὶ ἀνατολικώτερον), ὡς καὶ αἱ Βόρειαι Ὁμοσπονδιακαὶ περιοχαί.


ζ) Ἐνεκρίθη ὁ Κατάλογος τῶν ὑποψηφίων διὰ τὴν Ἐπισκοπὴν ταύτην, ὁ καταρτισθεὶς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, κατὰ τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἄνευ προσθήκης ἑτέρων ὑποψηφίων.


5. Συνεζητήθη ἡ ἀπαντητική Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς εἰς τὴν πρόσκλησιν ἡμῶν δι’ ἀποστολὴν Ἀντιπροσωπείας εἰς Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ συζητηθοῦν καὶ ἐπιλυθοῦν ἐκκρεμοῦντά τινα θέματα, κυρίως κανονικῆς φύσεως, πρὸς διασφάλισιν τῆς κοινῆς ἡμῶν πορείας. Λόγῳ ἐκτάκτων περιστάσεων ἐν Οὐκρανίᾳ, τοῦτο δὲν κατέστη ἐφικτὸν πρὸς τὸ παρόν, πλὴν ὅμως ἀνεκοινώθη ἡ διευθέτησις τοῦ σημαντικωτέρου προβλήματος, ὅπως εἶχε συμφωνηθῇ κατὰ τὸν παρελθόντα Μάρτιον, ἤτοι ἡ διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως τοῦ πρώην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου ἐκ μέρους Κληρικῶν τινων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Διὰ τὰ ὑπόλοιπα, διοικητικῆς φύσεως ζητήματα, ὁ διάλογος δύναται νὰ συνεχισθῇ ἐν πνεύματι ἀλληλοκατανοήσεως.


6. Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ νέου Νόμου περὶ Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθη περὶ τῆς πορείας τῆς προσλήψεως τῆς Νομικῆς Προσωπικότητος ὡς Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων ἐκ μέρους τινῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς ἀντικατάστασιν τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν ἀστικῶν ἑταιρειῶν, τὰς ὁποίας ἤδη διαθέτουν. Ταυτοχρόνως ἐνέκρινε τὴν ἐπεξηγηματικὴν Ἀνακοίνωσιν, ἡ ὁποία κατηρτίσθη ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματείας, ἀπαντῶσα εἰς προβληθείσας ἐνστάσεις ἐκ μέρους διαφόρων πλευρῶν, ἐντὸς καὶ -κυρίως- ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ διευκρινίζουσα ἀναλυτικῶς ἅπαντα τὰ συναφή θέματα.


7. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς ποιμαντορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Σουηδίαν, καθὼς καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου εἰς Αὐστραλίαν καὶ Ἀγγλίαν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ τελευταίου εἰς Κένυαν.


8. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τοῦ Νομικοῦ καὶ Κανονικοῦ καθεστῶτος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ, κατόπιν σχετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ, περὶ τηρήσεως ἐν προκειμένῳ τῆς ἱεροκανονικῆς ἀκριβείας.

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκόπη, διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.

9. Ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς Συνεδρίας ἤρχισε διὰ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, ἠκολούθησε δὲ ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ῥόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τοῦ Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, κατὰ τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὸν Κανονισμὸν Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων. Ἀνεδείχθη παμψηφεὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, ὅστις θὰ ἐνθρονισθῇ εἰς Ἔτνα Καλιφορνίας τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων, 13/26 Ἀπριλίου 2015, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.


10. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς προσπαθείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Τράδιτσα κ. Φωτίου, προκειμένου νὰ ἔλθῃ εἰς Ἀθήνας καὶ νὰ συζητηθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τρόποι ὑπερβάσεως τῶν πρὸς τὴν Ἕνωσιν ἐμποδίων.


11. Ἐξητάσθη ἐκ νέου τὸ θέμα τοῦ Νομικοῦ καὶ Κανονικοῦ καθεστῶτος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ, κατόπιν καταλλήλου νέας προτάσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ συγκαταβάσεως. Ἡ νέα πρότασις ἐγένετο δεκτὴ καὶ θὰ κοινοποιηθῇ εἰς τὴν ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίαν Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίαν, πρὸς συναποδοχήν.


12. Ἀντιμετωπίσθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας