Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωση γιά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 3233

Ἐν Ἀθήναις, 11/24-02-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Ἐκκλησία μας ἀνέκαθεν τιμοῦσε τὴν ἑορτὴν τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ πασῶν τῶν αἰρέσεων, τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδιαιτέρως σήμερον ὅτε ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἐξαπλωθῆ πανταχοῦ, ἡμεῖς ὡς ἀληθὴς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλομεν τιμὴν καὶ σεβασμὸν εἰς τοὺς ἀγωνιστὰς καὶ ὁμολογητὰς ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Πατρώων Παραδόσεων.


Διὰ τοῦτο:
α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 20ην Φεβρουαρίου / 5ην Μαρτίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς τὸ Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας (Ἁγίου Φανουρίου 4, Γλυφάδα), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.


β) Περὶ ὥραν 11ην πρωινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, προκει¬μένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ Μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην καλοῦνται νὰ προσέλθουν ὅσοι ἐκ τῶν Κληρικῶν καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν δύνανται.


γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου (Ἀναγεννήσεως 37, Νέα Φιλαδέλφεια) εἰς τὰς 18:00, μὲ κεντρικὸν Ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανόν.


Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὰς Ἐκδηλώσεις.


Μετ᾿ εὐχῶν, δι᾿ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.

 

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

 † Ὁ Δημητριάδος Φώτιος