Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 8ης / 21ης - 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Τετάρτης 8ης / 21ης καὶ Πέμπτης 9ης / 22ας τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

eklmitr2015d

1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τῶν νέων Μητροπολιτῶν διὰ τὰς Μητροπόλεις Θεεσαλονίκης καὶ Δημητριάδος. Διὰ τὴν μὲν πρώτην ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, διὰ δὲ τὴν δευτέραν ὁ ἀπὸ Μαραθῶνος κ. Φώτιος (ἀναλυτικωτέραν ἀναφορὰν βλ. ΕΔΩ).

ν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

2. Αἴτησις προσχωρήσεως Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἐξ ἀσιατικῆς χώρας παρεπέμφθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱεραποστολῆς διὰ εἰσήγησιν.

3. Αἴτησις προσχωρήσεως κληρικοῦ τινος παρεπέμφθη εἰς τὴν Συνεδρίαν τοῦ Νοεμβρίου.

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκόπη, διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.

4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης διὰ τὸ ζήτημα τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.

5. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ ζητημάτων τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

6. Συνεζητήθη τὸ θέμα περὶ ἁγιοκατατάξεως Ὁμολoγητοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τὸ θέμα παρεπέμφθη διὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ἰανουαρίου.

7. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ δύο Ἀρχιερέων εἰς Σόφιαν διὰ συνομιλίας ἐκ τοῦ σύνεγγυς.

8. Ἀπεφασίσθη ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς Μνήμης-ἑορτῆς τῶν Η’ καὶ Θ’ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἡ παρουσίασις τοῦ σημαντικοῦ τούτου ὁμολογιακοῦ θέματος διὰ καταλλήλων Συνάξεων Κληρικῶν.

9. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιδίωξις συναντήσεως μετὰ Κυβερνητικῶν παραγόντων διὰ τὸ ζήτημα τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτου» καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸν «φακέλωμα», πρὸς ἔκφρασιν τῆς ἀρνητικῆς τοποθετήσεως ἡμῶν.

10. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

ν συνεχείᾳ συνεδρίασεν τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ ἀπεφάνθη διὰ τὰς ὑποθέσεις:
α. Τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Αὐστραλίᾳ Παναγιώτου Νικολάκου, κατηγορουμένου ἐπὶ Νεοημερολογιτισμῷ καὶ ἀρνήσει τῆς κανονικῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.
β. Τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Αὐστραλίᾳ Νικολάου Φουρτούνη, κατηγορουμένου ἐπὶ Νεοημερολογιτισμῷ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.
γ. Τοῦ πρώην Ἱερομονάχου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Σερβίᾳ Χαραλάμπους Μπούκοβιτς, κατηγορουμένου ἐπὶ ἀποσχίσει καὶ συμπήξει παρασυναγωγῆς, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλεν ὡσαύτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας