Ἀνακοινώσεις

Διορθώσεις σφαλμάτων ἡμεροδείκτου

Εἰς τὸν Συνοδικὸν ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 2023 ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει σφάλματα ὡς πρὸς τοὺς ἤχους καὶ τὰ ἑωθινὰ τῶν Κυριακῶν Ἰανουαρίου - Μαρτίου 2023.

κολουθοῦν οἱ διορθώσεις στὶς ἀντίστοιχες Κυριακές.

02/15.1 + ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.
Ἦχος Πλ. Β ́. Ἑωθ ́ Θ ́

09/22.1 + ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.
Ἦχος Βαρύς. Ἑωθ. Ι. ́

16/29.1 + ΙΕ ́ΛΟΥΚΑ (Τοῦ Ζακχαίου).
Ἦχος Πλ. Δ ́. Ἑωθ. ΙΑ΄

23.1/05.2 + ΙΣΤ ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ. Τελώνου καί Φαρισαίου.
Ἦχος Α .́ Ἑωθ. Α΄

30.1/12.2 + ΙΖ ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Τοῦ Ἀσώτου. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ.
Ἦχος Β ́. Ἑωθ. Β ́

06/19.2 + ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.
Ἦχος Γ ́. Ἑωθ. Γ’

13/26.2 + ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.
Ἦχος Δ ́. Ἑωθ. Δ ́

20.2/05.3 + Α ́ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Ἦχος Πλ. Α ́. Ἑωθ. Ε ́

27.2/12.3 + Β ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
Ἦχος Πλ. Β ́. Ἑωθ. ΣΤ ́.

06/19.3 + Γ ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ.
Ἦχος Βαρύς. Ἑωθ. Ζ ́.

13/26.3 + Δ ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
Ἦχος Πλ. Δ ́. Ἑωθ. Η ́

20.3/02.4 + Ε ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
Ἦχος Α ́. Ἑωθ. Θ΄.