Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 7ης / 20ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7/20 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου διὰ τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην. Ψήφοις κανονικαῖς ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ὑπὸ τὸν τίτλον «Φιλίππων καὶ Μαρωνείας». (Ἀναλυτικωτέραν ἀναφοράν βλ. ΕΔΩ)

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

2. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (15 Ἰουνίου).

3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσεν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ καὶ Κογκό, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Ρίτσμοντ καὶ τῆς Μητροπόλεως Κανάγκα. 

4. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη εἰς τὴν ποιμαντορικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας. 

5. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 

6. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν. 

7. Ἐγένετο ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων. 

8. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

9. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν καὶ ἐπεβεβαιώθη ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ φέρουν ὀνόματα πόλεων, ἔνθα ἡ ἕδρα τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ ὄχι εὐρυτέρων γεωγραφικῶν περιοχῶν.

10. Ἠσχολήθη μὲ τὴν προετοιμασίαν ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (22 Ἰουλίου).

11. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ νομικὰ ζητήματα.

12. Ἐγένετο σύντομος κριτικὴ τοῦ ἔργου τῆς ἐν Κολυμβαρίῳ Κρήτης Συναθροίσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου καὶ συνεστήθη Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν ἐνεδελεχῆ μελέτην τῶν ἀποφάσεων τῶν Καινοτόμων-Οἰκουμενιστῶν, πρὸς περαιτέρῳ δράσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

13. Συνεζητήθη ἡ ἀλληλογραφία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου Βουλγαρίας.

14. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσεν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἀμερικῆς, τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης, καθὼς καὶ περὶ προβλημάτων τινῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Περὶ τῶν τελευταίων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀδελφικῶς, προκειμένου νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἐν ἀγάπῃ ὑπέρβασιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν.

15. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας