Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2022

Τὴν Τρίτην, 02/15-12-2022, συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Ἐνεκρίθησαν προτάσεις τροποποιήσεων τῶν Kανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ὁμοιομόρφου ἀναδιατυπώσεως αὐτῶν, ὅσον ἀφορᾶ τὰς Συνεδριάσεις μέσῳ τηλεδιασκέψεως, τὴν ἀπαρτίαν καὶ τὴν τροποποίησιν ἑκάστου ἐξ αὐτῶν.
 
2.  Ἐνεκρίθη ἡ τάξις Μείζονος Συνόδου, κατὰ τὸ τυπικὸν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1872 γενομένης. 
 
3. Συνεζητήθησαν ἐξελίξεις εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν. 
 
4. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον σχετικῶς πρὸς τὰς ποιμαντικὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Μόναχον Βαυαρίας καὶ Σάλτσμπουργκ Αὐστρίας (10-15 Νοεμβρίου π.ἡ.) καὶ Γεωργίαν (19-22 Νοεμβρίου π.ἡ.).
 
5. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν - Νέαν Ζηλανδίαν καὶ Ἰταλίαν. 
 
6. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐπὶ διαφόρων ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.
 
7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Μεθώνης περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰ ἀδελφὰς Ἐκκλησίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.
 
8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας