Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2017

Τὴν Δευτέραν, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

SynodSept17


1. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Οὐκρανοῦ Κληρικοῦ π. Ταρασίου Γκλούμπις.

2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

3. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν Κυριακὴν Β’ Νηστειῶν 2018.

4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου 2019 εἰς τὴν συμπλήρωσιν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Ἐπισκοπικῶν Χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς τὸ 1969.

5. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2018.

6. Ἐλήφθη ἀπόφασις Καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου διὰ τὸ 2018.

7. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ πρότασις τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν διὰ Συνάντησιν ἐν Σλατιοάρᾳ, Ἑλλήνων, Ρουμάνων καὶ Ρώσων Ἀρχιερέων.
8. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν πρόσφατον ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ρουμανίᾳ (6η Αὐγούστου 2017).

9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν καὶ τοῦ εὐχαρίστου γεγονότος τῆς πλησίον τῆς Τιφλίδος ἐνάρξεως λειτουργίας γυναικείου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.

10. Καθωρίσθη ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὡς ἑνιαία ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων καὶ ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ Μαΐου κατὰ τὸ πάτριον ἑορτολόγιον ὡς ἑνιαία ἡμέρα λήξεως αὐτῶν, μὲ ἔναρξιν ἰσχύος ἀπὸ τὸ ἑπόμενον Κατηχητικὸν ἔτος. Ἀπεφασίσθη ἀκόμη, ὅπως δοθῇ ἰδαιτέρα βαρύτης εἰς τὸ περιεχόμενον καὶ τοὺς στόχους τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἐνσωματώνουν καὶ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καθὼς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης.

11. Ἐκρίθη ἑρμηνευτικῶς, ὅτι τὰ ἐγκαινιασμένα Ἀντιμήνσια τὰ φέροντα ἐρραμμένα Ἱερὰ Μαρτυρικὰ Λείψανα, ὑποκαθιστοῦν πλήρως ἐγκαινιασθὲν Θυσιαστήριον.

12. Ἀπεφασίσθη ἡ Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰωάννου Βαξεβανοπούλου (+1966), Κληρικοῦ τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἡ πανηγυρικὴ ὑπογραφὴ τῆς Συνοδικῆς Πράξεως θὰ γίνῃ κατὰ τὸ Σάββατον, 15/28 Ἀπριλίου 2018, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Δημητρίου Ἀμφιάλης Πειραιῶς.

13. α) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα διαφόρων ἀνυπογράφων ἐντύπων παρομοίων μετὰ τῶν λεγομένων «Ὑπερμνημονίων» (τῶν ὁποίων αἱ ψευδοπροφητεῖαι ἤδη διεψεύσθησαν, τῶν ἡμερομηνιῶν παρελθουσῶν καὶ τῶν προφητευομένων γεγονότων μή γενομένων), τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν καὶ διανέμονται κυρίως εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα. Τὰ τοιαῦτα ἐμπεριέχουν ὡς καὶ τὰ προλεχθέντα «Ὑπερμνημόνια» καὶ ἀληθῆ σχέδια τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, γνωστὰ τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τοῦ αἱρετικοῦ Διαγγέλματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1920 καὶ τοῦ Παν-κακοδόξου Συνεδρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923· περιέχουν ὅμως ἐν ταυτῷ καὶ ὑπερβολικὰ ἢ ψευδῆ στοιχεῖα, ἀναφέρουν δὲ καὶ ὀνόματα Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀναμειγνύοντα ταῦτα εἰς τὰ σκοτεινὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ αὖθις ἡ παραγγελία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν προσέχουν καὶ μὴ ἐπιτρέπουν τὴν διανομὴν οἱωνδήποτε ἐντύπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς ἡμῶν Ναοὺς ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου. Ἡ δὲ πλήρως κατακριτικὴ θέσις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἔναντι τῆς ψευδοσυνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐν Κολυμβαρίῳ Κρήτης τοῦ παρελθόντος ἔτους ἔχει ἐκφρασθῆ ἐπισήμως ἀπὸ ἔτους καὶ πλέον (βλ. ΕΔΩ

β) Συνεζητήθη προσέτι καὶ τὸ θέμα ἐπωνύμων τινῶν «ἀνοικτῶν ἐπιστολῶν» καὶ ἀναρτήσεων εἰς ἱστολόγια, διὰ τῶν ὁποίων ἀδαεῖς τινες καὶ ἀμαθεῖς διαδίδουν ψεύδη κατὰ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, περιπίπτοντες ταυτοχρόνως εἰς μίαν καινοφανῆ κακοδοξίαν, τὴν πλάνην τοῦ «ἑτεροπροσδιορισμοῦ», ἤτοι τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὄχι ὑφ᾿ ἑαυτῆς, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ κράτους, περὶ τοῦ ὁποίου ἀπεφασίσθη ἡ δημοσίευσις περισσοτέρων λεπτομερειῶν προσεχῶς.

14. Συνεζητήθησαν θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, ἤτοι:

α) Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἁγιότητος τοῦ τοπικῶς ἤδη τιμωμένου Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικηφόρου τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Ὁμολογητοῦ (ΙΣΤ’ αἰ.), ἀγωνισαμένου κατὰ τῆς Οὐνίας καὶ θεωρουμένου προστάτου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Πολωνίας.

β) Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ρωμανοῦ Γκάλμπα εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Μοραβίας.

γ) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν ἐπικειμένην λειτουργίαν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἐν Πολωνίᾳ.

15. Ἀπεφασίσθη ὁ ὁρισμὸς Δικηγόρου δι’ ὑπόθεσιν προβλήματος Ἐνορίας τινος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

16. Συνεζητήθη τὸ πρόβλημα τοῦ τρόπου διαδασκαλίας καὶ τῆς νέας διδακτέας ὕλης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τάξεις τῆς πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως ἐμπεριεχούσης πλέον στοιχεῖα Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ Συγκρητισμοῦ. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως πρὸς τὰς ἐν Ἑλλάδι Ἐνορίας, προτρεπούσης τοὺς γονεῖς ὅπως ἀφ’ ἑνὸς αἰτηθοῦν νομίμως τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν τέκνων των ἀπὸ τὴν παρακολούθησιν τοιούτων μαθημάτων καὶ ἀφ’ ἑτέρου φροντίζουν διὰ τὴν συμμετοχὴν τῶν τέκνων των εἰς τὰ μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας