Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 2ης / 15ης Σεπτεμβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


Πρὸ ἡμερησίας διατάξεως, τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἔλαβε γνῶσιν τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας (Τρίτη, 31-08-2016) τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα κυροῦ Μιχαὴλ ἐν Σαρδηνίᾳ Ἰταλίας, ἡ σορὸς τοῦ ὁποίου ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν διὰ νὰ ταφῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, διότι ἦτο ἡ Μονὴ τῆς Μετανοίας του.


Ἀκόμη, πρὸ ἡμερησίας διατάξεως, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν περὶ τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνευρέσεως εἰς τὸ Ἀρχεῖον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας κυροῦ Χρυσοστόμου (Νασλίμη) ἐν Βόλῳ ἀντιγράφων τῶν Πρακτικῶν τῶν 12 πρώτων Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς συγκροτηθείσης τὸν Μάϊον τοῦ 1935, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κυροῦ Γερμανοῦ. Ἀνεγνώσθησαν δὲ σημαντικά τινα ἀποσπάσματα ἐξ αὐτῶν, ἱστορικῆς πράγματι σημασίας.


1. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέριαι τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ πανελληνίως (7η Σεπτεμβρίου). Καθωρίσθησαν τὰ τῆς τελέσεως Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδιστρίου ἐν τῇ πόλει τοῦ Ναυπλίου. Ἀπεφασίσθη, ὁ κατὰ τόπους ἑορτασμὸς τῶν Η´ καὶ Θ´ Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατὰ τὴν Κυριακήν, 14 Νοεμβρίου, καθὼς καὶ ἡ κατὰ τόπους τέλεσις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὡς καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας.

2. Ὡρίσθησαν τᾶ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 2017.

3. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν πρόσφατον ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ρουμανίᾳ (6η Αὐγούστου 2016).

4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου 2018 εἰς τὴν συμπλήρωσιν 300 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ, ἀποτρέψαντος τὴν τοποθέτησιν λατινικοῦ ἀλταρίου εἰς τὸν ἐκεῖ εὑρισκόμενον Ἱερὸν Ναὸν αὐτοῦ.

5. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη εἰς τὰς προσφάτους ἀποφάσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.


6. Συνεζητήθη αἴτημα τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων σχετικὸν μὲ τὴν τοπικήν αὐτῶν Ἐκκλησίαν.


7. Συνεζητήθη Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ.


8. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τοῦ πολιοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου.


9. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μὲ τὴν συνεχιζομένην ἄνευ κανονικῆς ἀδείας ἐξυπηρέτησιν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπὸ Ἁγιορειτῶν πατέρων, ὡς καὶ τὴν ἀνάπτυξιν ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν ἐν μέσῳ τοῦ ποιμνίου μας, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ αὐστηρωτέρου ἐγκυκλίου σημειώματος.


10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν (13-17 Αὐγούστου 2016).


11. Συνεζητήθη πρότασις περὶ ἁγιοκατατάξεως Νεομάρτυρός τινος, ἀγωνισαμένης κατὰ τῆς καινοτομίας τοῦ 1924, περὶ τῆς ὁποίας ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρῳ ἔρευνα.


12. Ὑπεβλήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον πρὸς ἔγκρισιν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ. Ἀνετέθη δὲ εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Κανονικῶν καὶ Δογματικῶν Ζητημάτων ἡ ἐξέτασις τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας ταύτης, προκειμένου νὰ εἰσηγηθῇ σχετικῶς.


13. Ἀπεφασίσθη ἡ παραμονὴ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς καὶ ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβασμ. Θεσσαλονίκης ἡ Προεδρία τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου.


14. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν, βάσει τῆς Κανονικῆς καὶ Συνοδικῆς Παραδόσεως καὶ ἐπεβεβαιώθη ἡ ἀπόφασις τῆς προηγουμένης τακτικῆς Συνεδρίας.


15. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.


16. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Αἱ ὑποθέσεις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων, αἱ ὁποῖαι ἐπρόκειτο νὰ ἐκδικασθοῦν, ἀνεβλήθησαν διὰ τὴν ἑπομένην τακτικὴν Συνεδρίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας