Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Πεπραγμένων Κοινῆς Συσκέψεως Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Συνόδων Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας

 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2022
 
Τὴν Τετάρτην, 06/19-10-2022, Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, Δημητριάδος κ. Φώτιον καὶ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, καθὼς καὶ τριῶν Πρεσβυτέρων, ὑπεδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τοῦ Συνοδικοῦ Κέντρου Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας, ἀντίστοιχον Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας ἀποτελουμένην ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Πλοεστίου κ. Ἀντώνιον, Γαλατσίου κ. Διονύσιον, Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιον καὶ Νεὰμτς κ. Δαβίδ, καθὼς καὶ πέντε Πρεσβυτέρων. Ὡς μεταφρασταὶ παρέστησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἡ Ὁσιωτάτη Μοναχὴ Κυπριανή.
 
ντικείμενον τῆς Κοινῆς Συσκέψεως ἦτο ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας διὰ συμπλήρωσιν τῆς Ὁμολογίας Πίστεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ συζήτησις εὐρυτέρων Κανονικῶν καὶ Ποιμαντικῶν ζητημάτων.
 
μέσως μετὰ τὴν προσευχὴν τῆς ἐνάρξεως ἑλληνιστὶ καὶ ρουμανιστί, ἡ ρουμανικὴ Ἐπιτροπὴ ἀνέγνωσε ἀδελφικὴν ἐπιστολὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σλατιοάρας κ. Δημοσθένους. 
 
ν συνεχείᾳ, ἐγένετο συζήτησις ἐπὶ τῆς προηγηθείσης ἀνταλλαγῆς ἐπιστολῶν μεταξὺ τῶν δύο Ἱερῶν Συνόδων καὶ ἠκολούθησεν ἐπίλυσις ἀποριῶν ἐπὶ τῶν γεγραμμένων. 
 
κολούθως, ἡ ρουμανικὴ Ἐπιτροπὴ παρέδωσε κείμενον περιέχον ζητήματα δογματικά, κανονικὰ καὶ σχετικὰ πρὸς σύγχρονα προβλήματα τὰ ὁποῖα χρήζουν ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως, ἅτινα προετίθετο ἡ Ρουμανικὴ Ἐκκλησία νὰ δημοποιήσῃ πρὸς τὸ Ποίμνιον Αὐτῆς. Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ παρέλαβε τὸ κείμενον καί, ἀφοῦ προέβη εἰς ἕνα γενικῆς φύσεως σχολιασμὸν αὐτοῦ, ἐδήλωσεν ὅτι τὰ ἀναγραφόμενα ζητήματα, λόγῳ τῆς σοβαρότητός των, θὰ πρέπει νὰ συζητηθοῦν πρὸς λῆψιν ἀποφάσεως ἀπὸ κοινὴν Σύνοδον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς, προκειμένου νὰ διαφυλαχθῇ ἡ μεταξύ των πολύτιμος ἑνότης. Τοῦτο ἐγένετο ἀποδεκτὸν καὶ συνεφωνήθη ὅπως δρομολογηθοῦν ἄμεσα αἱ διαδικασίαι τῆς συγκλήσεως τῆς τοιαύτης Συνόδου. 
 
Αἱ ἐργασίαι τῆς Κοινῆς Συσκέψεως ἔκλεισαν διὰ προσευχῆς.
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱ.Σ.
 
 
 
 
*********
 
 
 
COMUNICAT  DESPRE ÎNTILNIREA  COMUNĂ  DELEGAȚILELOR
ALE  SFÂNȚILOR  SINOADE
BISERICILOR  ADEVĂRATE  ORTODOXE
DIN  GRECIA  SI  ROMÂNIA 
6/19 Octombrie 2022
 Miercuri, 06/19 Octombrie 2022, o delegație compusă de P.S. Mitropolit Gherontie de Pireu si Salamina, P.S. Fotie de Dimitrias, Clement de Larisa si Platamon, si trei preoți a primit la sala sedinților a Sfântului Sinod în clădirea sinodică a Sfântei Filoftea, Strada Kleidimou 6, Petralona, o delegație din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, compusă de P.S. Episcopul Ploestianul Antonie, P.S. Dionisie Galațianul, P.S. Evloghie Sibiuanul, si P.S. David Neamțeanul, si patru preoți. Ca înterpreți au slujit P.S. Mitropolit Ambrozie si Maica Kipriani. 
Subiectul conferinției era dorința a Biserici Sore din România să împlinească Marturisirea Credinției a Bisericilor Adevărate Ortodoxe si discuția altor subiecte Canonice si Pastorale. 
Immediat după rugăciune de început în Greacă si Româneste, Delegația Română a citit o scrisore frăternească din partea lui I.P.S. Mitropolitul Slătioarei Dimosten.
În continuare, s-a discutat corespondența precendentă printre cele două Sinoade, si explicarea a cătorva îndoiele despre conținutul lor. 
După, delegația Română a presentat un text care conține subiecte dogmatice si canonice referitoare la probleme contemporane, pe care urmea Biserica Română să publice către crediociosii ei. Delegația Greacă a primit textul acestă, si după niste observații generale, a declarat că subiectele aceste, fiind de seriositate mare, trebuie să fie discutate, spre o decizie comună, de un Sinod Comun al Bisericilor Adevărate Ortodoxe din Grecia, România, Bulgaria, si Rusă din Diaspora, ca să fie păstrată unitatea prețioasă printre ele. Sugestiunea această a fost primită , si s-a acordat de a începe pregătirea pentr-un Sinod de chipul acestă.
Discuția s-a închis cu rugăciune comună.
                                           Din Secretariatul Sfântului Sinod