Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 1ης / 14ης - 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης καὶ Τρίτης 2ας / 15ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Ierarhia2015a

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.

Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐτήσιος ἀνασχηματισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

2. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

3. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

4. Συνεζητήθη ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέριαι τόσον τοῦ Συνοδικοῦ Μνημοσύνου τῶν Μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον , ὅσον καὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Ὕψωσιν (20-9/3-10-2015). Ἀπεφασίσθη νὰ παρακινηθῇ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος νὰ τελῇ ἐτησίως τὴν ἑορτὴν τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως. Ἀπεφασίσθη, ἡ κατὰ τόπους τέλεσις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἀπεφασίσθη νὰ πραγματοποιῆται κατ’ ἔτος Ἐκδήλωσις μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν πλησιεστέραν Κυριακὴν πρὸς τὴν 29ην Μαΐου (ἐκ.ἡμ.) ἑκάστου ἔτους.

5. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονομαὶ τῶν τιμητικῶν διακρίσεων διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 2016.

6. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας.

7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου 2017 εἰς τὴν Ἁγίαν Νεομάρτυρα Αἰκατερίνην τὴν ἐν Μάνδρᾳ Ἀττικῆς (†1927).

8. Ἐγένετο τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης εἰς ἕν ἄρθρον. Προεβλέφθη ἡ δυνατότης ἐπιδόσεων κλητεύσεων καὶ ἀποφάσεων καὶ μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἴς τινας περιπτώσεις.

9. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν ἐργασιῶν πρὸς ἵδρυσιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων ὑπό τινων Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις διὰ τὰς ἐξελίξεις εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἀγίων Πατέρων τῆς Χίου.

11. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπὶ θεμάτων Ἱεραποστολῆς.

12. Συνεζητήθη αἴτημα τοῦ σχολάζοντος Ἐπισκόπου ἡμῶν πρώην Ἀλανίας Γεωργίου.

13. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως ὁμάδος τινος κληρικῶν ἐξ Οὐγκάντας.

14. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ, ἐν σχέσει μὲ τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Λούνης τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

15. Ἐγένετο συζήτησις ἐπὶ προτάσεως τῆς διακηρύξεως τῆς ἁγιότητος δύο ἐπιφανῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

16. Ἐγένετο συζήτησις καὶ ἀξιολόγησις τῶν μέχρι τοῦδε προσπαθειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

[Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκόπη, διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.]

16. Ἐξηκολούθησεν ἡ διακοπεῖσα συζήτησις περὶ τοῦ θέματος τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀπεφασίσθησαν τὰ περαιτέρῳ βήματα.

17. Συνεζητήθη τὸ πρόβλημα τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου, ἡ ὁποία ἐπιδεινώνεται συνεχῶς. Ὡς ἐκ τούτου, ἐλήφθησαν αἱ ἀναγκαῖαι ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ κοινοποιηθοῦν συντόμως διὰ σχετικῆς Ἐγκυκλίου.

18. Ἐγένετο ἀξιολόγησις τῶν ἀποστατικῶν ἐξελίξεων εἰς τὰς ἐπισήμους ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστικὰς Ἐκκλησίας.

19. Ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Μυστηρίων (κυρίως Γάμων καὶ Βαπτίσεων). Ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις καὶ ἔκδοσις σχετικῶν φυλλαδίων.

20. Συνεζήτησε τὸ ζήτημα τοῦ καλυτέρου συντονισμοῦ τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος τῶν Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρουσίᾳ ἀντιπροσωπείας Ἁγιορειτῶν.

21. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς πιθανῆς χρήσεως ἑνὸς ἐτησίου Ἐγκολπίου Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου.

22. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς συστηματικωτέρας ἀναπτύξεως τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου.

23. Ἀπεφασίσθησαν τρόποι διὰ τὴν συστηματικωτέραν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καὶ τῶν Προγραμμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαιδεύσεως.

24. Ἀντιμετωπίσθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας