Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης /21ης Ὀκτωβρίου 2014

Τὴν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις Γραφεῖα Αὐτῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος, ἀριθμ. 32, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τοῦ πρώτου ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου ἐν Αἰγίνῃ, ἡ ὁποία ὑπῆρξε θετική. Τὸ ὅλον γεγονὸς ἀπετέλεσεν ὄντως ἱστορικὸν ὁρόσημον καὶ ἦτο λίαν συγκινητικὸν δι’ ἅπαντας τοὺς παρευρισκομένους. Συνεζητήθησαν ζητήματα σχετικῶς πρὸς τοὺς ἐπερχομένους πρώτους ἐπισήμους ἑορτασμοὺς τῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ ἁγιότης διεκηρύχθη κατὰ τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου.

2. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τῆς προσευχητικῆς Συνάξεως κατὰ τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας. Τὰ Συνοδικὰ Μέλη ἐξέφρασαν τὴν λύπην των ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἐκτὸς τοῦ χώρου τοῦ Ναοῦ προσώπων μὴ ἀντιληφθέντων τὸν προσευχητικὸν χαρακτῆρα τῆς Συνάξεως καὶ προσελθόντων διὰ νὰ συμετάσχουν εἰς συλλαλητήριον, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διὰ τὴν ἀντι-συγκέντρωσιν εἰς πλησιόχωρον πλατεῖαν ἀναρχικῶν στοιχείων, προκειμένου νὰ ἀντιδράσουν εἰς τὸ -ὡς ἐνόμιζον- συλλαλητήριον. Ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς συνεφώνησαν εἰς τὴν καλῶς γενομένην ματαίωσιν τῆς Λιτανείας, ἡ ὁποία θὰ ἐξετρέπετο ἐκ τοῦ σκοποῦ της καὶ θὰ ἐξέθετεν ἡμᾶς μεγάλως, διὰ τῆς ἐνδεχομένης προκλήσεως ἐπεισοδίων. Κατὰ τὰ λοιπά, ἡ Σύναξις ἦτο χρησιμωτάτη, ἐδόθη ἡ δυνατότης τῆς ἀπὸ κοινοῦ προσευχῆς ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς ἐπιστροφῆς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων συμπατριωτῶν μας εἰς τὴν πατρώαν εὐσέβειαν. Ἀπεφασίσθη δὲ ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τῶν τοιαύτης φύσεως Ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, εἰς τὰς ὁποίας θὰ ὁρίζεται ὡς ὑπεύθυνος καὶ συντονιστὴς τούτων εἷς ἐκ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Σουηδίαν, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόμης, ὡς καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα λειτουργικῆς Τάξεως καὶ Τυπικοῦ, πρὸς ὁμοιομορφίαν κατὰ τὰ Ἀρχιερατικὰ ἰδίως συλλείτουργα.

5. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ θέμα τῶν «ἀποτετειχισμένων», ἤτοι τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἱερομονάχου Πολυκάρπου Παττακοῦ καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν ἐκ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Περὶ μὲν τοῦ Κληρικοῦ, ἀπεφασίσθη ἡ διὰ τρίτην φορὰν ἀναβολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης αὐτοῦ καὶ ἡ διατήρησις εἰς αὐτὸν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς Ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας, μέχρι τῆς διεξαγωγῆς τῆς δίκης αὐτοῦ, ὡς καταφρονήσαντος καὶ πάλιν τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτοῦ Ἀρχήν. Περὶ δὲ τῶν λαϊκῶν, ἀπεφασίσθη ὅπως δοθῇ καὶ αὖθις πίστωσις χρόνου μέχρι τῆς ἑπομένης Συνεδρίας τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, ἐν ἀναμονῇ τῆς εὐκταίας εἰρηνεύσεως αὐτῶν.

6. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονομαὶ τῶν τιμητικῶν διακρίσεων κατὰ τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος.

7. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, καθωρίσθη δὲ ἡ περαιτέρω πορεία.

8. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

9. Ἐτέθη τὸ ζήτημα τῶν ἐνστάσεων ἐκ μέρους τινῶν ἐκ τῶν ἐν Ρωσίᾳ πρώην Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, σχετικῶς μὲ τὴν ὑπαγωγήν των εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς. Ἀπεφασίθη ἡ ἀποστολὴ Ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν Ἱερὰν Σύνοδον, προκειμένου νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ζητήματα ταῦτα.

10. Ἀνεγνώσθη ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου ἐκ Σόφιας Βουλγαρίας καὶ ἐνεκρίθη σχέδιον ἀπαντήσεως ἐπ’ αὐτῆς, προκειμένου νὰ προωθηθῇ ἡ ἑνωτικὴ διαδικασία τῶν Γνησίων ἡμῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.

11. Κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων, ἐνεκρίθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου.
Ἀκόμη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ζητήματά τινα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας