Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014

Τὴν 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Μαΐου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.
Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπεφάσισε σχετικῶς:

1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως περὶ τῆς πορείας τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία διεκδικεῖ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Πάντων Ζακύνθου τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ διὰ τὴν ὁποίαν ἔχει ὁρισθῆ ἡ δίκη διὰ τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2015.

●  Ὁ Θεοφιλέστατος ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι ἑκκρεμοῦν.

2. Ἐρρύθμισε τὰς ὀργανωτικὰς λεπτομερείας ἐπὶ τοῦ προγράμματος, διὰ τὴν ἐπικειμένην Ἐπίσκεψιν καὶ τὸ Συνοδικὸν Συλλείτουργον μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου, τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς Ρουμανίας.

3. Ἐξῄτασε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος ἐκ τῆς οἰκουμενιστικῆς-καινοτόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅστις παρασταθεὶς αὐτοπροσώπως ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἀπήντησεν εἰς σχετικὰς διερευνητικὰς ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων, ἐν τέλει δὲ ἀπεφασίσθη νὰ ἀνατεθῇ εἰς Πνευματικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ περαιτέρω διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ.

4. Διερεύνησε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου ἐκ Μόσχας π. Κωνσταντίνου Κοτσεγκάρωφ, ὅστις προσῆλθεν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς σχετικὰς ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων περὶ τοῦ φρονήματος αὐτοῦ, ὅσον ἀφορᾶ τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐν τέλει δὲ ὑπέβαλε ἔγγραφον Ὁμολογίαν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ οὕτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπείσθη διὰ τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα αὐτοῦ.

●  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημέρωσε τὸν π. Κωνσταντῖνον, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ὑπάγεται καὶ ἀναφέρεται ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, Πρωθιεράρχην τῆς ἤδη ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Μαρτίου Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ.

5. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον π. Εὐγένιον Λεόνωφ ἐκ Μόσχας, ὅστις ἐνταχθεὶς εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ τρέχοντος ἔτους, προσῆλθε διὰ τὴν κανονικὴν αὐτοῦ ἀποκατάστασιν.

●  Ὑπεδείχθη καὶ εἰς τοῦτον, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ὑπάγεται ἐπίσης καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Πρωθιεράρχην τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀγαθάγγελον.

6. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Ἱερομόναχόν τινα, προερχόμενον ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ προτιθέμενον νὰ ὑποβάλῃ αἴτησιν ἐντάξεως εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

●  Ὑπεδείχθη εἰς αὐτὸν ὡσαύτως, ὅπως ὑποβάλῃ τὴν αἴτησίν του ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὴν Ρωσικὴν Σύνοδον τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον ἐπὶ τοῦ προσφάτου ταξιδίου αὐτῶν εἰς Ἀμερικήν, διὰ τὴν Ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.


8. Ἀνετέθη εἰς τὴν ἁρμοδίαν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν ἡ ἐπὶ τὸ προσφορώτερον καὶ πρακτικώτερον διευθέτησις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Τάξεως Ἐνθρονίσεως Ἀρχιερέων.

9. Ἀντιμετώπισε ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἀρχιγραμματείαν, ἐδόθησαν δὲ ὁδηγίαι σχετικῶς μὲ τὰ Ἔγγραφα, τὰ ἐκδιδόμενα ὑπ᾽ Αὐτῆς.

10. Ἐνεκρίθη Εἰσήγησις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Ἀρχιγραμματείας, σχετικῶς μὲ ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς ἁρμοδιότητος Αὐτῆς.

11. Συνεζητήθη περαιτέρω τὸ θέμα τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἔχει ἀποφασισθῆ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς-Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας τοῦ 1924.

●  Ἐν ἀναμονῇ πλέον συγκεκριμένων προτάσεων ἐπὶ τῆς ὀργανώσεως ταύτης, ἐν πρώτοις ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καὶ Κανoνικῶν Ζητημάτων, ἡ ἐκπόνησις μιᾶς εἰδικῆς συγγραφῆς ἱστορικοῦ καὶ κανονικοῦ περιεχομένου διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.

12. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως-Κριτικῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικαίρου καὶ σοβαρωτάτου ζητήματος τῆς συναντήσεως εἰς Ἱεροσόλυμα τοῦ οἰκουμενιστοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα κ. Φραγκίσκου (12/25.5.2014, Κυριακὴ Τυφλοῦ).

13. Ἀνετέθη εἰς Ἐπιτροπὴν ἐκ δύο Ἀρχιερέων ἡ βαθυτέρα καὶ διεξοδικωτέρα μελέτη καὶ ἡ ἐκπόνησις Εἰσηγήσεως διὰ σοβαρόν τι διεκκλησιαστικὸν θέμα, τὸ ὁποῖον ἐκκρεμεῖ, προκειμένου νὰ ληφθῇ ὁριστικῶς σχετικὴ Συνοδικὴ Ἀπόφασις ἐπ᾽ αὐτοῦ.

14. Ἀνετέθη εἰς δύο Ἀρχιερεῖς ἡ τελικὴ διαμόρφωσις τῆς ἀποδόσεως εἰς τὴν ἁπλοελληνικὴν τοῦ ἐγκεκριμένου πρωτοτύπου Ἐπισήμου Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ἡ ὁποία εἶναι ἀνάγκη νὰ δημοσιευθῇ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας