Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης /19ης Νοεμβρίου 2014

 

Τὴν Τετάρτην, 6ην /19ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.


Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

1.Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς προσφάτου Ἀρχιεπισκοπικῆς ἐπισκέψεως ἐν Ἰταλίᾳ.


2.Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χίου, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ συμμετασχόντες Ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν τὰς θετικάς των ἐντυπώσεις. Συνεζητήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τοῦ πρώτου Ἐπισήμου Ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης.


3.Ἐγένετο σύντομος ἀξιολόγησις τῆς Ε’ Πανελληνίου Συνάξεως Ὀρθοδόξων Νέων.


4.Συνεζητήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῆς ὁμολογιακῆς Ἐκδηλώσεως διὰ τὰ 90 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἡμερολογιακὴν Καινοτομίαν.


5.Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις φυλλαδίου, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ δίδωνται Ποιμαντικαὶ – Πνευματικαὶ Ὁδηγίαι διὰ τὴν τέλεσιν Μυστηρίων Γάμων καὶ Βαπτίσεων, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκκοσμικεύσεως.


6.Ἀπεφασίσθη ἡ εκ νέου ἀποστολὴ ἐγγράφου εἰς τὰ συναρμόδια Ὑπουργεῖα, περὶ τῆς ἀδίκου διακοπῆς τῆς συνταξιοδοτήσεως εἰς τοὺς μὴ ἐπιθυμοῦντας νὰ κάνουν χρῆσιν τοῦ ἀριθμοῦ των Α.Μ.Κ.Α.


7.Ἐξητάσθησαν αἰτήσεις προσχωρήσεως Ἐνοριῶν καὶ Κοινοτήτων ἐξ Οὐκρανίας καὶ ἀπεφασίσθη ὁ περαιτέρῳ χειρισμὸς τοῦ ζητήματος.


8.Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν Ἀποφάσεων τῆς τελευταίας Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.


9.Συνεζητήθησαν καὶ αὖθις νομικὰ ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, καθωρίσθη δὲ ἡ περαιτέρω πορεία.

 

10.Συνεζητήθη ἐξέλιξις τῶν ἀναγκαίων βημάτων, προκειμένου νὰ προωθηθῇ ἡ ἑνωτικὴ διαδικασία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.

 

11.Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῶν Ἱεραποστολικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς Νότιον Γερμανίαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ὑπὸ δημιουργίαν Ἐνορίαν εἰς Παρισίους.


12.Ἀπεφασίσθη ἡ καθιέρωσις τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας κατὰ τὴν 15ην /28ην Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους, ὡς εἶχεν ἀποφασίσει παλαιότερον διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Αὐξέντιος.


13.Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερά τινα ζητήματα ποιμαντικῆς καὶ τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας