Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης/18ης Ἰουλίου 2022

 Τὴν Δευτέραν, 05/18 Ἰουλίου 2022, συνῆλθεν ἐν Ἀθήναις, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας (Κλειδήμου 6 Πετράλωνα), εἰς δεκάτην τρίτην Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕξ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς τελετῆς καταθέσεως τῶν ἱ. Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας τῆς Τραπεζουντίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Σουμελᾶ Ἀσπροπύργου. Ἡ ὅλη ἐντύπωσις ὑπῆρξε θετική.

2. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας.

3. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τοῦ ἔργου τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ συνεζητήθησαν τρόποι καλυτέρας ὀργανώσεως αὐτῶν.

4. Ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καὶ Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν διατηρεῖται ἡ αὐτή.

5. Ἀνενεώθησαν καὶ παραμένουν ὡς εἶχον αἱ τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

6. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμός τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης, εἰς Δεσφίναν Φωκίδος καὶ ἀπεφασίσθη, ὅπως τελῆται ἐπὶ τὸ λαμπρότερον ὁ κατ᾽ ἔτος ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων, τῶν ἀνακηρυχθέντων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ νομικῶν θεμάτων, ζητημάτων Ἱεραποστολῆς, καθὼς καὶ περὶ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.

8. Ἐνεκρίθη ἡ δημοσίευσις ἄρθρου περὶ τοῦ θορύβου ἀπὸ ἀπαραδέκτους δηλώσεις καὶ πράξεις Οἰκουμενιστῶν ἀρχιερέων.
Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, ἀπεφασίσθη ὅπως δηλωθῇ, ὅτι κατὰ τὴν παραδοθεῖσαν πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ βάπτισις τῶν νηπίων τελεῖται ὑπὸ τὴν ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν ὅτι ταῦτα θὰ ἀνατραφοῦν εἰς περιβάλλον ὀρθοδόξου οἰκογενείας.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας