Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Νοεμβρίου 2015

Τὴν Πέμπτην, 6/19 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐν Αὐστραλίᾳ.


2. Ἠσχολήθη μετὰ λειτουργικοῦ τινος ζητήματος κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω μελέτη αὐτοῦ καὶ ἐν τέλει ἡ σύνταξις σχετικοῦ ἐνημερωτικοῦ κειμένου.


3. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου Συσκέψεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ἡ ὁποία ἠσχολήθη μὲ θέματα ἀφορῶντα τὴν Γεωργίαν, Σουηδίαν, Κογκό, Γερμανίαν καὶ Ἰνδονησίαν.


4. Ἠσχολήθη μὲ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν, Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ διαποιμαίνεται ὑπὸ τοῦ Τοποτηρητοῦ Αὐτῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.


5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ τῆς Συσκέψεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας καὶ περὶ καταρτίσεως Κώδικος Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου, τὸν ὁποῖον καὶ ἐνέκρινεν.


6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς ἐπικειμένης 6ης Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, (29-11/12-12-2015), τὴν ὁποίαν θὰ φιλοξενήσῃ ἡ κατ’ αὐτὸν Ἱερὰ Μητρόπολις.


7. Ἀπετίμησε τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.


8. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, γενησομένην τὴν 22-11/5-12-2015 εἰς τὸν Βόλον.


9. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Συνάξεως Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος ἐν Πειραιεῖ (18-11/1-12-2015) καὶ καθώρισε τὴν σύγκλησιν ἀντιστοίχου Συνάξεως Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος διὰ τὴν 16/29-12-2015 ἐν Θεσσαλονίκῃ.


10. Ἀπεφάσισε τὴν ἐπανέναρξιν τοῦ Ἐτησίου Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ κατὰ Β’ Κυρ. Νηστειῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, μετὰ Συλλειτούργου καὶ Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως ἐν τῇ πόλει ταύτη, ὡρισθέντος καὶ τοῦ ὁμιλητοῦ, ἤτοι τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.


11. Συνεζήτησε περὶ τῆς πορείας τῶν προσπαθειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


12. Συνεζήτησε τὴν αἴτησιν μετανοίας καὶ συνδιαλλαγῆς τῆς ὁμάδος Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ Σερβίας, τῶν ἀπομακρυνθέντων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν κατὰ τὸ ἔτος 2011, καὶ καθώρισε τοὺς ἄξονας ἐπιλύσεως τῆς ἐν Σερβίᾳ διχοστασίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.


13. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ π. Μαξίμου Μαρσέλλου εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Φιλίππων.


14. Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα θέματα τρεχούσης φύσεως, ἀφορῶντα εἰς τὴν ποιμαντικὴν καὶ κοινωνικὴν διάστασιν καὶ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας