Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς καταθέσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας

Ἀριθμὸς Πρωτ. 3196.

Ἐν Ἀθήναις, 09 / 22 - 06 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις καὶ ταῖς ὁμόροις Μητροπόλεσι.

 

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί, Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχαί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων!

Μὲ συγκίνηση, σᾶς γνωστοποιοῦμε, ὅτι Θεοῦ θέλοντος στὶς 2/15 Ἰουλίου, ἡμέρα Παρασκευή, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ κατάθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας τῆς Τραπεζουντίας στὸν νέο περικαλλῆ Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Σουμελᾶ, στὸν Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς.

ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν πλατεῖα Ἡρώων Ἀσπροπύργου, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐν πομπῇ ἡ Λάρνακα θὰ κατευθυνθῇ στὸν Ἱερὸ Ναό, συνοδευομένη ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ νέων, ἐνδεδυμένων παραδοσιακὲς φορεσιές.

πιστὸς λαὸς θὰ ἀναμένῃ πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ, ὅπου θὰ φθάσῃ ἡ Λάρνακα περὶ ὥραν 7.20. Θὰ ἀναπεμφθῇ Δέησις καὶ θὰ γίνῃ σύντομη Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, διοργανωτοῦ τῆς ὅλης τελετῆς, ἀκολούθως δέ, ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἐν τῷ Ναῷ, θὰ τελεσθῇ πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. Τὴν ἑπομένη, τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 3/16 Ἰουλίου, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς γεμίζει ἀφ’ ἑνὸς χαρὰ πνευματική, διότι μία Νεομάρτυς, ἀφανὴς ἕως τώρα, θὰ τεθῇ «ἐπὶ τὴν λυχνίαν», ὥστε νὰ λάμπῃ καὶ νὰ φωτίζῃ ὅλους ὅσοι θὰ προστρέχουν στὴν χάρη της, ἀφ᾽ ἑτέρου ἐθνικὴ τόνωση, καθὼς ἡ Ἁγία Κασσάνδρα ὑπῆρξε πρόγονος τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, ὁ ὁποῖος πυροδότησε τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, καὶ τοῦ ἀδερφοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, τοῦ ἁγνοτέρου ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

Προτρέπουμε τοὺς Ἐφημερίους μὲ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν, καθὼς καὶ τὶς μοναστικὲς ἀδελφότητες, ὅπως δώσετε τὸ παρόν, τιμῶντας τὴν «Γιαγιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως». Τὸ γεγονὸς τῆς καταθέσεως συνόλου Ἱερῶν Λειψάνων καὶ δὴ Νεομάρτυρος τόσο μεγάλης θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς σημασίας εἶναι σπάνιο στὶς ἡμέρες μας καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ παρουσία ὅλων ἀποτελεῖ ἱερὸ καὶ ἐθνικὸ χρέος, πολλῷ μᾶλλον ἐφ’ ὅσον διανύουμε τὸ ἐπετειακὸ ἔτος γιὰ τὶς Ἀλησμόνητες Πατρίδες.

πρεσβεία τῆς Ἁγίας Κασσάνδρας εἴθε νὰ προσφέρῃ παρηγοριά, ἐνίσχυση καὶ δύναμη σὲ ὅλους!

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος