Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ἰουνίου 2015

Τὴν Πέμπτην, 5ην / 18ην Ἰουνίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνέκρινε τὸν νέον Κανονισμὸν τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, κατόπιν τῆς θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.


2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος θὰ τελεσθῇ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6) τὴν Κυριακὴν 29-6/12-7-2015, ὥραν 19:00’, μὲ ὁμιλητὴν τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιον.


3. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ Προγραμματισμὸς τοῦ πρώτου Ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης. Οὗτος θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν (Ἀρτέμωνος 133), τὴν Δευτέραν 21-7/3-8-2015, ὁπότε θὰ τελεσθῇ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, καὶ τὴν Τρίτην 22-7/4-8-2015, ὁπότε θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ θὰ ὑπογραφῇ ἐπισήμως ἀντίγραφον τῆς Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.


4. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως περὶ τῆς προσφάτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς καὶ τῶν ἀποφάσεων Αὐτῆς.


5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Βόλον, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἐπιτρόπων καὶ Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Δημητριάδος, καθὼς καὶ τοῦ ἐκεῖ γενομένου Συλλειτούργου.


6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.


7. Συνεζητήθησαν ἐπιστολαὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ περὶ ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τὴν ἁρμονικὴν λειτουργίαν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Ἐνοριῶν.


8. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


9. Ἐγένετο λόγος καὶ περὶ τῶν λεγομένων «Ὑπερμνημονίων», τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἐσχάτως εἰς ἔντυπα καὶ διανέμονται ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν· συνεφωνήθη, ὅτι ἐμπεριέχουν καὶ ἀληθῆ σχέδια τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, γνωστὰ τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διαγγέλματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1920 καὶ τοῦ Πανκακοδόξου Συνεδρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923· περιέχουν ὅμως ἐν ταυτῷ καὶ ὑπερβολικὰ ἢ ψευδῆ στοιχεῖα, ὅπως συγκεκριμένας ἡμερομηνίας ἐκπληρώσεως τῶν σχεδίων τούτων εἰς σύντομον διάστημα χρόνου, μὲ ἀποτέλεσμα ὅσοι διαδίδουν τὰ «Ὑπερμνημόνια» ταῦτα νὰ ἐκτεθοῦν ἐνεπανορθώτως, ὅταν παρέλθουν αἱ ἡμερομηνίαι καὶ τὰ «προφητευόμενα» δὲν ἐκπληροῦνται. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι οἱ Οἰκουμενισταὶ νὰ χλευάζουν τοὺς διαδίδοντας τὰ «Ὑπερμνημόνια» ὡς ψευδοπροφήτας. Οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ τοιαῦτα συνωμοσιολογικὰ καὶ ἀνεύθυνα κείμενα διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν περὶ τῶν τεκταινομένων, διὰ τοῦτο καλοῦνται νὰ μὴ δίδουν σημασίαν εἰς αὐτά. Οἱ δὲ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὀφείλουν νὰ προσέχουν καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν τὴν διανομὴν οἱωνδήποτε ἐντύπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς ἡμῶν Ναοὺς ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.


10. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ ἐξεφράσθη ἡ εὐχὴ διὰ τὴν ὅσο τὸ ταχύτερον ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας συναμφοτέρων.


11. Συνεζητήθη ἡ ἐξεύρεσις τρόπου λειτουργίας σπανίως ἐξυπηρετουμένων Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς διαφόρους περιοχὰς καὶ δὴ τοῦ Λεκανοπεδίου, ἕνεκα ἐλλείψεως Κληρικῶν. Ἀπεφασίσθη νὰ γίνῃ καταγραφὴ τούτων καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἐκ περιτροπῆς ἔστω καὶ κατὰ Σάββατον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας