Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης /17ης Δεκεμβρίου 2014

Τὴν Τετάρτην, 4ην /17ην  τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.


Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

1.    Ἐνημερώθη διὰ τὰς ἐξελίξεις εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἔπειτα ἀπὸ τὴν κατάληψιν ἐκ μέρους τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀδελφότητος τῶν ψευδo-εσφιγμενιτῶν τοῦ Κονακίου τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ τὰς συνεχεῖς νομικὰς καὶ προπαγανδιστικὰς ἐνεργείας παραπληροφορήσεως ὑπὸ τῶν ἀδιστάκτων τούτων καταλήψιῶν. Συνεζητήθησαν τρόποι ἀντιδράσεως καὶ καλυτέρου συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς  Συνόδου μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μάλιστα δὲ μετὰ τῆς γνησίας Ἀδελφότητος τῶν Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων.


2.    Ἐγένετο ἡ θετικὴ ἀξιολόγησις τοῦ πρώτου Ἐπισήμου Ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς, καὶ συνεζητήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τοῦ πρώτου Ἐπισήμου Ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου.


3.    Ἐγένετο ὡσαύτως ἡ ἀποτίμησις τῆς ὁμολογιακῆς Ἐκδηλώσεως διὰ τὰ 90 ἔτη ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις διὰ τὴν ἀρτιωτέραν ὀργάνωσιν τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἡ εὐθύνη τῆς διοργανώσεως τούτων ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιμοτυπίας.


4.    Συνεζητήθη ἡ ἀπάντησις τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. εἰς Συνοδικὴν ἡμῶν ἐπιστολὴν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ συνέχισις τοῦ διαλόγου μετ’ Αὐτῆς, διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἐκκρεμούντων τινῶν ζητημάτων, πρὸς διασφάλισιν τῆς κοινῆς ἡμῶν πορείας.


5.    Ὡσαύτως, ἀπεφασίσθη ἡ συνέχισις τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου τῆς Βουλγαρίας, προκειμένου νὰ ἐπιλυθοῦν ὅσα ζητήματα ὑφίστανται, ὥστε νὰ ἐγκαθιδρυθῇ καὶ ἡ μεταξὺ ἡμῶν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία.


6.    Ἀπεφασίσθησαν αἱ περαιτέρω ἐνέργειαι καὶ διοικητικαὶ διαδικασίαι, ἐν ὄψει τῆς ἐνεργοποιήσεως τῆς παραιτήσεως δύο Ἀρχιερέων ἐν Ἀμερικῇ ἀπὸ τὴν 1ην/14ην Ἰανουαρίου 2015. Περὶ τούτου θὰ ἐκδοθῇ σχετικὴ Ἐγκύκλιος.


7.    Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ νέου Νόμου περὶ Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεξετίμησε τὴν ληφθεῖσαν κατ’ αὐτὰς Γνωμοδότησιν τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Νικολάου Δημαρᾶ, τὰ ἐρωτήματα τῶν καλοπροαιρέτων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, καθὼς καὶ τὰς ἀβασίμους ἀντιδράσεις τινῶν Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς πρὸς τοῦτο ἐπεξηγηματικῆς Ἀνακοινώσεως.


8.    Συνεζητήθησαν ζητήματα ἀρτιωτέρας στελεχώσεως τῆς Ἀρχιγραμματείας, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὰ ηὐξημένα πλέον καθήκοντα αὐτῆς.


9.    Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ἐπικειμένην δίκην ἡμῶν μετὰ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ἥτις διεκδικεῖ τὸν Ναὸν τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Ζακύνθῳ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς προσευχὴν, ὥστε νὰ δυνηθῇ νὰ διασώσῃ τοὺς λατρευτικοὺς χώρους τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὰς ἁρπακτικάς διαθέσεις τῶν Καινοτόμων, διότι ὁ μὲν ἀγὼν εἶναι ἄνισος, οἱ δὲ Οἰκουμενισταὶ ἐκμεταλλεύονται τὸ εἰς βάρος μας νομικὸν καθεστώς, διὰ νὰ ὑφαρπάζουν τοὺς Ναοὺς καὶ τὰ Μοναστήρια ἡμῶν.


10.    Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ προτάσεων λαϊκῶν Ἀδελφῶν, πρὸς καλυτέραν ποιμαντικὴν καὶ ἐνημερωτικὴν δραστηριοποίησιν μεταξὺ τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν, αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν πρὸς μελέτην καὶ ἀξιολόγησιν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας