Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 3/16 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐν Κύπρῳ.

2. Ἠξιολόγησε τὰ τῆς 6ης Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, (29-11/12-12-2015), εἰς τὰ Ἄνω Λιόσια τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς.

3. Ἀπετίμησε τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.

4. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀποτιμήσεως τῆς Συνάξεως Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος ἐν Πειραιεῖ (18-11/1-12-2015) καὶ τὴν προετοιμασίαν τῆς ἀντιστοίχου Συνάξεως Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος ἐν Θεσσαλονίκῃ (16/29-12-2015).

5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων 2016 εἰς διαφόρους πόλεις τῆς Ἑλλάδος.

6. Συνεζήτησε λύσεις τοῦ ζητήματος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.

7. Συνεζήτησε περὶ τῆς πορείας τῶν προσπαθειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

8. Συνεζήτησε τὸ ζήτημα τῆς ὁμάδος Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ Σερβίας, τῶν ἀπομακρυνθέντων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν κατὰ τὸ ἔτος 2011.

9. Ἐνημερώθη περὶ τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, καθὼς καὶ περὶ ἄλλων νομικῶν θεμάτων.

10. Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας