Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 21ης Ἀπριλίου / 4ης Μαΐου 2015

Τὴν Δευτέραν 21ην Ἀπριλίου / 4ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὡρίσθησαν Ὁμιληταὶ διὰ μὲν τὸ Μνημόσυνον τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 6/19.9.2015, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, διὰ δὲ τὴν Γ’ Ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς 20.9/3.10.2105, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος. Ἀμφότεροι οἱ ἑορτασμοί θὰ λάβουν χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας.


2. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


3. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Μεθώνης περὶ τῆς ἐν Γαλλίᾳ, Ἀγγλίᾳ καὶ Ν. Ὀσσετίᾳ ἐπισκέψεως αὐτοῦ.


4. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ὑγείας κ. Κουρουμπλῆν διὰ τὸ θέμα τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως τῶν συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπεδέχθησαν τὸν ΑΜΚΑ.


5. Οἱ Θεοφιλέστατοι Μαραθῶνος, Μεθώνης καὶ Γαρδικίου ἐξέθεσαν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἀναλυτικῶς τὰ πεπραγμένα τῆς ἐπισκέψεώς των εἰς τὴν Ὀδησσὸν τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν ἐκεῖ συζητήσεων μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε τὸ κείμενον τῆς Κοινῆς Ἀνακοινώσεως περὶ τῆς ἐν λόγῳ Συσκέψεως τὸ ὁποῖον, κατόπιν τούτου, ἐδημοσιεύθη τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ταυτοχρόνως ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Ρωσικῆς πλευρᾶς.


6. Συνεζητήθη ἡ ἐπιδείνωσις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεκτιμήσασα καὶ Ἐπιστολὴν ἐκ μέρους τῆς πλειονότητος τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀναθέσῃ ἐπιτροπικῶς, ἄχρι καιροῦ, τὴν διοίκησιν τῆς μὲν Ἀρχιερατικῆς περιφερείας Δημητριάδος εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, τῆς δὲ Ἀρχιερατικῆς περιφερείας Θεσσαλονίκης εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Εἰς τὴν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος θὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ Μνημόνευσις τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μαξίμου, ἀλλ’ ἅπαντα τὰ ἐκεῖ ἀναφυόμενα διοικητικὰ καὶ πνευματικὰ ζητήματα θὰ ἐπιλύωνται ὑπὸ τῶν δύο ἐπιτροπικῶς διοικούντων Ἀρχιερέων μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναλόγως τῆς ἐξελίξεως τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος.


7. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθη διὰ τὴν Ἐνθρόνισιν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, ἡ ὁποία ἐγένετο τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων 13/26 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. εἰς Ἔτναν Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α.


8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τῆς ὑγείας τοῦ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, βάσει καὶ τῆς ὑπ’ αὐτοῦ δημοσιοποιηθείσης προσφάτως Ἐπιστολῆς Ἐνημερωτικῆς, εὐχηθεῖσα ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως καὶ αἰσίας ἐπανόδου αὐτοῦ εἰς τὰ ποιμαντικὰ καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικὰ αὐτοῦ καθήκοντα.


9. Συνεζητήθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας