Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης/22ας Φεβρουαρίου 2022

Τὴν Τρίτην, 09/22-02-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
1. Ἐνημερώθη περὶ τῆς καταστάσεως τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἀπεφασίσθη, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ ἐπικοινωνία ἡμῶν μετὰ τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, ἑδρεύοντος ἐν Ὀδησσῷ Οὐκρανίας, προκειμένου νὰ πληροφορηθῇ καὶ περὶ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς Ρωσο-Οὐκρανικῆς ρήξεως εἰς τὸ ποίμνιον τῆς ΡΟΕΔ.  
 
2. Ἐγένοντο ἀνακατατάξεις εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Ταυλαρίου.
 
3. Ἀπεφασίσθη, ὅπως ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τελεσθῇ τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Θὰ τελεσθῇ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς καὶ θὰ ἐκφωνηθῇ ἐπίκαιρος Ὁμιλία, μὲ ὁμιλητὴν τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον. 
 
4. Ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Β’ Νηστειῶν, θὰ ἑορτασθῇ εἰς Θεσσαλονίκην διὰ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης μὲ ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, καὶ τὸ ἑσπέρας μὲ ὁμιλητὴν εἰς τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριον.
 
5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας